Våra åsikter – Sverigedemokraternas partiprogram

Här finns alla partiprogrammets punkter. Texten återges i sin helhet på denna sida.
För att läsa partiprogrammet behöver du bara rulla nedåt på sidan.
Denna hemsida har ingen koppling till Sverigedemokraterna annat än att vi återpublicerar deras partiprogram.
#
Innehåll:
(Länkarna i följande lista går till direkt originaltexterna på Sverigedemokraternas hemsida och fungerar i den mån sidan inte är under attack från extremvänstern)
#

En trygg och värdig ålderdom

I vårt Sverige får den äldre generationen njuta frukterna av den välfärd som de varit med om att bygga upp. I vårt Sverige har landets pensionärer värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar. I vårt Sverige kan man åldras under trygga och värdiga former och känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Vårt Sverige är världens tryggaste land att åldras i.

I dagens Sverige tvingas seniorerna se en stadig försämring av sina levnadsvillkor. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas att leva på en månadsinkomst som ligger på eller strax över existensminimum. Alldeles för många svenska seniorer drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag och det har blivit alltför svårt att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva.

Som ett första steg mot en trygg, värdig och meningsfull tillvaro för våra äldre lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att pensionärerna, som under lång tid fått se sina villkor försämras, också skall beskattas hårdare än löntagare och vill därför avsätta minst 13 miljarder kronor till en rejäl skattesänkning för landets pensionärer.
 • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt investeringsstöd med syfte att snabbt få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand, men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende.
 • En matreform för våra äldre. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat.
#

Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet

I vårt Sverige får Sverige lov att vara just Sverige, och dess invånare får lov att vara just svenskar. I vårt Sverige har svenska folket makten att själva, i svenska val, forma sin gemensamma framtid. I vårt Sverige är den svenska riksdagen högsta beslutande organ. Vårt Sverige är en självständig, fri och demokratisk nationalstat som i samarbete med andra länder arbetar för ett bättre Europa och en bättre värld.

Dagens EU är ett supermaktsbygge och inte det mellanstatliga samarbete som svenska folket röstade ja till. Sverigedemokraterna är mycket positiva till ett mellanstatligt samarbete mellan fria, demokratiska europeiska nationer när det gäller gränsöverskridande frågor som brottsbekämpning, miljöarbete och handel. Det svenska EU-medlemskapet berövar dock landet stora ekonomiska resurser som hade behövts för att stärka den svenska välfärden. Unionens detaljstyrning och krav på likriktning utgör ett hot mot vårt lands kulturella särart och EU:s alltmer överstatliga karaktär urholkar demokratin och begränsar de svenska medborgarnas inflytande över sin egen vardag.

Som ett första steg mot återskapandet av ett tryggt svenskt Sverige, ett europeiskt Europa och ett mellanstatligt samarbete utan tvingande överstatlighet lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett omedelbart utträde ur den Europeiska unionen. Sverigedemokraterna vill snarast möjligt inleda förhandlingar om ett svenskt utträde ur den överstatliga Europeiska unionen. I samma stund som förhandlingarna inleds skall överföringar av svenska skattemedel till superstaten frysas.
 • Ett nej till Turkiet i EU! Turkiet är inte en europeisk nation vare sig geografiskt, kulturellt, språkligt, politiskt eller religiöst. Turkiet präglas av allvarliga brister gällande respekten för mänskliga rättigheter, liksom av ojämlikhet mellan könen, ständigt pågående militära konflikter, politisk och religiös förföljelse samt ett historiskt förnekande av folkmord. Detta gör att Sverigedemokraterna kraftfullt kommer att motsätta sig ett turkiskt EU-medlemskap, så länge Sverige fortfarande är en del av unionen.
 • Ett återupprättande av gränsskyddet. Sverigedemokraterna vill ge tullen och polisen rätten att undersöka alla fordon och individer som anländer till, eller avser att resa från Sverige. Dagens situation gynnar människohandel, människosmuggling, smuggling av vapen och droger samt ekonomisk brottslighet. Sverige skall inte vara en fristad för krigsförbrytare, människosmugglare, organiserad brottslighet eller internationell terrorism.
#

Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor

I vårt Sverige är det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet. I vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade.

I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor och som kräver särbehandling istället för likabehandling samtidigt som man undviker att diskutera flera av de verkligt allvarliga hoten mot svenska kvinnors frihet och säkerhet. I dagens Sverige flyttar kvinnofientliga religioner och kulturer fram sina positioner. I dagens Sverige begränsas kvinnors rörelsefrihet av otrygghet. I dagens Sverige anmäls det fler våldtäkter än i något annat europeiskt land. I dagens Sverige kan människosmugglare och hallickar närmast riskfritt exploatera kvinnor.

Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik där vetenskap och sunt förnuft ersätter verklighetsfrånvänd dogmatism lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig straffskärpning för kvinnofridskränkningar i form av människohandel, våldtäkt och kvinnomisshandel kombinerat med förebyggande insatser och ökade resurser för ett värdigt omhändertagande av offren för dessa brott.
 • Ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor genom en offensiv mot tvångsgiften samt hedersrelaterat och religiöst förtryck.
 • En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
#

En ansvarsfull invandringspolitik

I vårt Sverige är frihet och öppenhet självklarheter. I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. I vårt Sverige hjälper vi människor i nöd, men den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik.

I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Detta har orsakat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen.

Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandrings- och flyktingpolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
 • En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.
 • Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.
#

Krafttag mot brottsligheten

I vårt Sverige känner medborgarna en kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. I vårt Sverige har brottsligheten starkt pressats tillbaka. Vårt Sverige är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet.

I dagens Sverige utgör den grova och alltmer omfattande brottsligheten det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. I stället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna väljer man alltför ofta att se brotten och följderna därav ur brottslingens perspektiv.

Som ett första steg mot ett tryggare och mer rättssäkert samhälle lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.
 • Ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning.
 • Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation under välreglerade former i jakten på så kallade nätpedofiler.
#

Slå vakt om familjen

I vårt Sverige finns inga oönskade barn, där finns en kärleksfull familj för alla. I vårt Sverige erbjuds föräldrar och barn en genuin trygghet och friheten att själva forma sin vardag.

I dagens Sverige kan vi se en samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare. Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.

Som ett första steg mot att öka tryggheten för våra barn och skapa större frihet för familjerna lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet.
 • Ett införande av kostnadsfri familjerådgivning i samtliga kommuner. Familjerådgivningen bidrar till att förbättra dysfunktionella relationer och förebygga onödiga separationer, vilket medverkar till ett mer stabilt samhälle och en större trygghet för barnen. Sverigedemokraterna vill därför ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag i syfte att göra familjerådgivningen kostnadsfri över hela landet samt införa en lagstadgad reglering kring hur långa väntetiderna maximalt får vara i syfte att förbättra tillgängligheten.
 • En höjning av vårdnadsbidraget. Alla barn är olika och föräldrarna är de som bäst vet vilken typ av omsorg som bäst passar just deras barn. Det är därför av största vikt att många olika möjligheter till barnomsorg står till buds. De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg och Sverigedemokraterna vill höja denna till en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en dagisplats.
#

Värdig vård för alla

I vårt Sverige erbjuds medborgarna den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid oavsett hemort eller plånbok. God kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum.

I dagens Sverige präglas sjukvården av personalbrist och en många gånger ineffektiv organisation som skapar oacceptabla brister i tillgängligheten inom den svenska vården. Brister som leder till stress hos personalen och onödig oro och lidande hos patienterna. Det är alldeles för enkelt för landstingen att bryta mot det lagstadgade regelverk som skall garantera patienternas rättigheter. Karriärsstegen inom vårdyrkena är för få, vilket är en av de bidragande orsakerna till den låga status som vissa av dessa yrken tyvärr har fått med åtföljande rekryteringsproblem. Sentida reformer med stöd ifrån både borgerligt och socialistiskt håll innebär att svenska skattebetalare numera blir negativt särbehandlade i flera landsting i förhållande till lagbrytande utlänningar.

Som ett första steg mot en bättre, rättvisare och mer lättillgänglig vård lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En satsning på utbildning av nya samt befintliga yrkesgrupper inom vården. För att möta personalbehoven inom vården vill Sverigedemokraterna utveckla och förnya karriärvägar, yrkesinnehåll och kompetenskrav. Fler platser måste tillskapas inom läkarutbildningen och mer administrativ personal som kan hjälpa de befintliga läkarna att renodla sin roll och öka sin tid med patienterna måste anställas. En ytterligare vård- och anställningsnivå inom den svenska hälso- och sjukvården som Sverigedemokraterna vill satsa på är funktionen och rollen som avancerad specialistsjuksköterska.
 • Ett införande av kännbara påföljder för de landsting som bryter emot vårdgarantin. För att stärka patienternas rättigheter och skapa ökade incitament för landstingen att effektivisera sin organisation och förbättra tillgängligheten vill Sverigedemokraterna koppla en ny lag till vårdgarantin som ger patienten rätt att få bristande efterlevnad prövad i domstol. Kännbara skadestånd ska utdömas när vårdgivaren inte skött sitt åtagande.
 • Ett avskaffande av den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. Sverigedemokraterna menar att de utlänningar som vistas i landet illegalt har rätt, i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, till akut och annan omedelbar nödvändig vård men att de då också skall vara tvungna att betala fullt pris eftersom det annars är en i längden ohållbar och djupt orättvis politik som förs mot laglydiga svenska skattebetalare. Myndigheter skall också tillkallas så att utvisning kan verkställas.
#

En trygg och kunskapsinriktad skola

I vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras åsikter, kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. I vårt Sverige kännetecknas skolan av trygghet och studiero, kunskapsförmedling samt ordning och reda. I vårt Sverige betonas tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt samhälle. I vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat svensk värdegrund.

I dagens Sverige går alltför många elever ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar och skolan klarar många gånger inte att leva upp till sitt demokratiska ansvar. Istället för att bidra till att stärka den gemensamma identitet och värdegrund som bär upp vårt samhälle, så arbetar skolan i alldeles för många fall för att underminera den svenska kulturens ställning och öka rotlösheten bland våra ungdomar.

Som ett första steg mot en tryggare, svenskare och mer kunskapsinriktad skola lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett återförstatligande av den svenska skolan. Kommunaliseringen av den svenska skolan har visat sig leda till alltför stora orättvisor och regionala obalanser. Alla svenska barn skall ha rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor.
 • Ett avskaffande av den skattefinansierade modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera den gemensamma identiteten i samhället och den pedagogiska nyttan med verksamheten står inte i rimlig proportion till dess kostnader.
 • En satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten.
#

En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik

I vårt Sverige läggs betoningen på en ekologisk grundsyn där begrepp som ansvar, hållbarhet och förvaltartanken är lika självklara som centrala. I vårt Sverige sker fram tills dess att nya och mer effektiva energikällor kan ta över, den övervägande energiproduktionen genom vatten- och kärnkraft, med vindkraft eller andra potentiella energikällor som komplement. I vårt Sverige avvecklas beroendet av fossila bränslen till förmån för miljövänliga, och i den mån det är möjligt, inhemskt producerade bränslen. I vårt Sverige pressas energipriserna tillbaka till en rimlig nivå. I vårt Sverige tar vi övergripande miljöproblem på allvar samtidigt som vi även väger in andra viktiga värden när vi fattar beslut och inser att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem.

I dagens Sverige innebär det stora beroendet av oljebaserade fossilbränslen inte bara en stor påfrestning på miljön, utan också en risk för framtida energikriser med tillhörande påverkan på samhällsekonomin. I dagens Sverige tvingas vi importera smutsig kolkraft från utlandet och utstå höga och instabila elpriser på grund av en underdimensionerad kärnkraftsproduktion. I dagens Sverige förslösas skattebetalarnas pengar genom att miljöförbättrande insatser inte i tillräckligt stor utsträckning koncentreras till de områden och platser där de gör störst nytta.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En satsning på inhemska energikällor. Sveriges oljeberoende måste så snart det är möjligt brytas. Sverigedemokraterna vill därför genomföra en storskalig utbyggnad av kapaciteten att tillvarata landets möjligheter att utvinna inhemsk energi i form av kärnkraft och biobränslen.
 • En förnyad satsning på kärnkraft. I Sverige står kärnkraften idag för nästan hälften av produktionen av elenergi och inom en snar framtid måste de befintliga reaktorerna ersättas. För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga. Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften
 • En resurseffektiv miljösatsning i utvecklingsländerna. Sett ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant på miljöområdet. Även om det ännu återstår saker att göra här hemma går det i många fall att göra mycket mer för samma – eller mindre resurser, i andra delar av världen. Delar av utlandsbiståndet bör därför användas till offensiva och resurseffektiva satsningar mot de globala miljöproblemen.
#

En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet

I vårt Sverige kan svenska löntagare känna sig trygga med att deras intressen står i främsta rummet. I vårt Sverige finns inga trösklar för den som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. I vårt Sverige går jobben till inhemsk arbetskraft i första hand och samma regler gäller för alla oavsett kön eller etnisk bakgrund.

I dagens Sverige är trösklarna till arbetsmarknaden alltför höga för den som är ung eller har hamnat i utanförskap. I dagens Sverige konkurreras svenska löntagare ut av billig importerad arbetskraft och svenskar diskrimineras till förmån för nyanlända invandrare.

Som ett första steg mot en rättvisare och mer välfungerande arbetsmarknad lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En ökning av antalet undantag från turordningsreglerna. De svenska turordningsreglerna har kommit till under en tid där rörligheten på arbetsmarknaden var liten. Dagens arbetsmarknad kräver anpassning efter dagens förutsättningar. Genom att öka antalet undantag som företag kan göra från turordningsreglerna, gör vi arbetsmarknaden mer rörlig, hjälper företagen att våga anställa fler och tar bort den orättvisa tröskel som turordningsreglerna innebär, inte minst för ungdomar.
 • En skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandring. Trots den rekordhöga arbetslösheten har regeringen öppnat upp Sverige för en massiv och närmast oreglerad arbetskraftsinvandring. Det överskott på tillgänglig arbetskraft som detta tillsammans med den enorma asyl- och anhöriginvandringen skapat, utgör ett allvarligt hot mot de svenska löntagarnas intressen och leder på sikt till lönedumpning, försämrade arbetsvillkor och ökad arbetslöshet bland svenskar. Sverigedemokraterna vill därför kraftigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till att endast omfatta en mindre mängd personer med kompetens som inte går att finna inom landets gränser.
 • Ett slopande av instegsjobben och annan diskriminering på arbetsmarknaden. Instegsjobben innebär att staten diskriminerar arbetslösa svenskar genom att subventionera lönekostnaden för nyanlända invandrare med 75%. Sverigedemokraterna vill avveckla instegsjobben tillsammans med all annan kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden. Vi menar att den bäst lämpade bör få jobbet oavsett kön eller etnisk bakgrund.
#

Ett starkt och modernt svenskt försvar

I vårt Sverige har vi ett starkt och flexibelt försvar. I vårt Sverige skall hela landet kunna försvaras. I vårt Sverige har vi ett försvar som väcker förtroende i vår omvärld. I vårt Sverige ligger den militära och säkerhetspolitiska tyngdpunkten på den egna nationen och vårt närområde. I vårt Sverige kan vi känna oss stolta över en välutrustad, modern och effektiv försvarsmakt.

I dagens Sverige utgör nedrustningen av det svenska försvaret ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet. Att delar av vårt land idag står helt oförsvarade är oacceptabelt. I dagens Sverige har försvarspolitiken ett alltför starkt fokus på internationella insatser. Insatser som riskerar att förvärra snarare än förbättra vårt säkerhetspolitiska läge.

Som ett första steg mot ett starkare och effektivare svenskt försvar lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En upprustning av försvaret. Försvarets ekonomiska förutsättningar har försämrats under ett antal år. Minskade försvarsanslag och en försämrad köpkraft i kombination med en ensidig inriktning mot ett renodlat insatsförsvar gör att den svenska försvarsförmågan på allvar kan ifrågasättas. Den svenska nedrustningspolitiken måste få ett slut. Sverigedemokraterna kräver en upprustning av det svenska försvaret!
 • Ett återinförande av värnplikten. Värnplikten bidrar till att stärka landets totala försvarskapacitet och fyller därtill en viktigt fostrande och social funktion. Försvarsmakten skall bemannas av militär yrkespersonal, kontraktsanställda, civilanställda samt värnpliktiga. Värnpliktsutbildningen skall bestå av en kortare grundutbildning. En påbyggnadsutbildning genomförs för dem som avser att söka fast anställning, delta i utlandstjänst eller ansluta sig till de nationella skyddsstyrkorna. För kvinnor skall anställning eller utbildning inom försvaret fortsatt ske på frivillig basis.
 • En successiv avveckling av den militära insatsen i Afghanistan. Sverigedemokraterna lägger den militära och säkerhetspolitiska tyngdpunkten på Sverige och dess närområde. Vi ser med skepsis och oro på utvecklingen mot ett upptrappat krig med en allt mer omfattande svensk och internationell militär närvaro i Afghanistan. Det svenska engagemanget bör ges en tydlig inriktning mot civil krishantering och humanitärt bistånd. Så länge de svenska soldaterna är kvar i Afghanistan skall de dock ges största möjliga stöd och bästa möjliga förutsättningar att klara sitt uppdrag och upprätthålla sin egen säkerhet.
#

Låt Sverige förbli Sverige

I vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. I vårt Sverige respekteras och levandehålls det svenska kulturarvet. I vårt Sverige har de enskilda medborgarna ett stort inflytande över vilka kulturformer man väljer att ge ekonomiskt stöd. I vårt Sverige används skattemedel i första hand till att befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap.

I dagens Sverige förringas och förnekas det svenska kulturarvet och den svenska identiteten till förmån för utländska kulturer. I dagens Sverige går en alltför stor del av det skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar. I dagens Sverige har medborgarna allt för lite inflytande över vilka kulturyttringar man vill stödja.

Som ett första steg mot ett samhälle präglat av en mer livskraftig svensk kultur och en mer folkligt förankrad skattefinansierad kultursektor lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av det svenska kulturarvet. Sverigedemokraterna vill markant höja de statliga anslagen till de föreningar, organisationer, myndigheter och institutioner vars verksamhet syftar till att bevara och levandegöra det svenska kulturarvet.
 • En svensk kulturell kanon. Med inspiration från vårt grannland Danmark vill Sverigedemokraterna sätta igång en process som skall leda fram till antagandet av en svensk kulturell kanon innehållande en förteckning över omistliga och särskilt betydelsefulla exempel på svensk kultur inom olika områden såsom arkitektur, litteratur, musik, konsthantverk, scenkonst etc.
 • En satsning på positiv och folkligt förankrad kultur. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kulturen såväl som andra offentligt finansierade samhällsområden har ett konstruktivt syfte och en bred folklig förankring. Vi vill därför helt avveckla de skattefinansierade anslagen till de verksamheter som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsordningen liksom till de kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera. Vi vill också minska anslagen till de delar av kultursektorn där dimensionen på verksamheten inte står i rimlig proportion till det folkliga intresset.
#

En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle

I vårt Sverige har vi en levande och aktiv landsbygd över hela landet. I vårt Sverige har alla medborgare oavsett börd och etnicitet samma grundläggande rätt till land och vatten. I vårt Sverige beskyddas och vårdas det öppna landskapet med åker och hage som är en del av svenskarnas identitet som folk. I vårt Sverige upprätthåller vi en prisvärd och hälsoriktig livsmedelsproduktion. I vårt Sverige värnar vi om djuren och det svenska djurskyddet, med djupa historiska anor, har ytterligare förstärkts.

I dagens Sverige bidrar vi till att berika utländska företag som utsätter djur för onödigt lidande. I dagens Sverige fattar makthavarna beslut som utarmar den svenska landsbygden. I dagens Sverige tar man inte landsbygdens problem på allvar.

Som ett första steg mot ett en mer levande landsbygd och en djurvänligare politik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett importförbud mot varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande. För att inte värdet av den svenska djurskyddslagstiftningen skall undermineras och för att inte en inhuman djurhållning skall kunna utvecklas till en global konkurrensfördel, vill Sverigedemokraterna förbjuda import av varor som strider mot intentionerna med svenska djurskyddslagstiftningen och som framställts genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande. Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever.
 • En avveckling av pumplagen och en frysning av bensinskatten. Pumplagen innebär stora ekonomiska belastningar för landets mackägare har resulterat i ett stort antal nedläggningar. Med mackarna försvinner ofta också den sista samhällsservicen från glesbygden. Pumplagen är således ett allvarligt hot mot en levande svensk landsbygd och måste därför avvecklas. Sveriges oljeberoende måste så snart som möjligt brytas, men innan jämförbara och konkurrenskraftiga alternativ finns på plats anser vi att det är fel att införa straffbeskattningar, som endast har en mycket begränsad effekt på utsläppsnivåerna och som slår hårt mot glesbygdens befolkning och resurssvaga grupper. Mot bakgrund av detta anser Sverigedemokraterna att bensinskatten bör sänkas symboliskt och därefter frysas.
 • En rovdjurspolitik till skydd för våra tamdjur. Sverigedemokraterna ser ett stort värde i den biologiska mångfalden och därmed också i förekomsten av en svensk rovdjursstam. Detta värde måste dock ständigt vägas mot behoven hos landsbygdens befolkning av att utan rädsla kunna vistas i skog och mark och behovet av att värna våra tamdjur. Mot bakgrund av detta anser sverigedemokraterna att en balanserad rovdjurspolitik bör innebära att antalet björnar i Sverige bör begränsas till max 2000 och att vargstammen bör begränsas till den lägsta nivå som krävs för att upprätthålla en livskraftig stam. Regleringen skall ske genom licensjakt.

Läs mer

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , ,

Sverigedemokraternas partiprogram

Denna blogg visar en kopia av Sverigedemokraternas partiprogram i punktform.

För att läsa mer om Sverigedemokraterna hänvisar vi till partiets hemsidan (www.sverigedemokraterna.se).

 • En ansvarsfull invandringspolitik
 • Krafttag mot brottsligheten
 • En trygg och värdig ålderdom

En ansvarsfull invandringspolitik

I vårt Sverige är frihet och öppenhet självklarheter. I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. I vårt Sverige hjälper vi människor i nöd, men den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik.

I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Detta har orsakat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen.

Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandrings- och flyktingpolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
 • En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.
 • Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.

Krafttag mot brottsligheten
I vårt Sverige känner medborgarna en kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. I vårt Sverige har brottsligheten starkt pressats tillbaka. Vårt Sverige är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet.

I dagens Sverige utgör den grova och alltmer omfattande brottsligheten det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. I stället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna väljer man alltför ofta att se brotten och följderna därav ur brottslingens perspektiv.

Som ett första steg mot ett tryggare och mer rättssäkert samhälle lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.

Ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning.

Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation under välreglerade former i jakten på så kallade nätpedofiler.

En trygg och värdig ålderdom

I vårt Sverige får den äldre generationen njuta frukterna av den välfärd som de varit med om att bygga upp. I vårt Sverige har landets pensionärer värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar. I vårt Sverige kan man åldras under trygga och värdiga former och känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Vårt Sverige är världens tryggaste land att åldras i.

I dagens Sverige tvingas seniorerna se en stadig försämring av sina levnadsvillkor. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas att leva på en månadsinkomst som ligger på eller strax över existensminimum. Alldeles för många svenska seniorer drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag och det har blivit alltför svårt att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva.

Som ett första steg mot en trygg, värdig och meningsfull tillvaro för våra äldre lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att pensionärerna, som under lång tid fått se sina villkor försämras, också skall beskattas hårdare än löntagare och vill därför avsätta minst 13 miljarder kronor till en rejäl skattesänkning för landets pensionärer.
 • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt investeringsstöd med syfte att snabbt få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand, men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende.
 • En matreform för våra äldre. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat.

Gå direkt till kommunalpolitik respektive Landstingspolitik här:

Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik

Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik

Inledning

Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Sedan valet 2006 finns partiet representerat tre av landets region- och landstingsfullmäktigeförsamlingar. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna gett oss.

Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik. Det är utifrån dessa riktlinjer som partiets region- landstingspolitiker runt om i landet lägger fram sina tankar och förslag kring hur deras respektive regioner och landsting ska styras och förvaltas. Det är dock viktigt att vara medveten om att varje region och landsting har en unik situation med sina egna förutsättningar. Det finns därför inget utrymme för att i en centralt antagen programförklaring som denna gå särskilt djupt in i de olika frågor som behandlas. Detta program anger i första hand målen. Hur färden ska gå är upp till våra politiker i regionerna och landstingen att själva bestämma utifrån de lokala förutsättningar som råder.

Viktigt att poängtera är också att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna måste göras eftersom samtliga målsättningar rimligtvis inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna känner ett stort ansvar för att svensk vård ska förbättras och att skattepengarna används på ett sätt som medborgarna tycker är rimligt. Region- och landstingsverksamheten ska renodlas till sjukvård, kollektivtrafik, värnande av det regionala kulturarvet och regionala utvecklingsfrågor.

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I region- och landstingspolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Hälso- och sjukvård

Inledning

Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för det gemensamma svenska välfärdsystemet ska kunna återfås krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har.

Sverigedemokraterna ser till hela Sveriges bästa och anser det därför vara av ytterst vikt att det skapas en jämn och god vård över hela landet så att inte regionala obalanser uppstår. Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.

Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården, är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.

All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.

Sverigedemokraternas förslag

1. Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier.

2. Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder.

3. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.

4. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.

Primärvård

Primärvård är den första linjens sjukvård som folk kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet, speciellt för äldre människor. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns.

En ökad valfrihet inom primärvård är en nyckelfaktor för god vård. Genom samarbete mellan sjukhus och primärvård skulle efterfrågan av specialister inom exempelvis geriatrik kunna tillgodoses bättre.

Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens 0-7-90-90, till 0-3-30-30, för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks, läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar.

Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skulle med fördel kunna delegeras och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar.

Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. Dessutom vill partiet att fler avancerade specialistsjuksköterskor utbildas som kan överta en del av läkarnas uppgifter.

För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre.

Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över, för att minska både konsumtionen och utskrivningen av medicin i de fall det finns likvärdiga men mindre dyra preparat. Överkonsumtionen av läkemedel kostar miljontals kronor varje år och bidrar dessutom till en negativ miljöpåverkan.

Sverigedemokraternas förslag

1. Vårdgarantin ska ändras från dagens 0-7-90-90 till 0-3-30-30.

2. Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas.

3. Äldre ska kunna få hembesök av läkare.

4. Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över.

Patientinflytande

Sverigedemokraterna menar att möjligheten att fritt välja vårdgivare är viktig. Sverigedemokraterna förordar därför införandet av vårdpeng som följer vårdtagaren till den vårdgivare han eller hon väljer. Systemet är flexibelt och konkurrensutsätter vårdgivarna som blir beroende av att ha bra tillgänglighet, ge bra service och erbjuda god vård för att behålla sina vårdtagare. En av vårdtagaren vald allmänläkare, bör få ansvar för uppföljning och kontakt med vårdtagaren tills att denna förklaras frisk. Med ett system där allmänläkaren får större ansvar för hela behandlingskedjan blir det inte den enskilde vårdtagarens uppgift att kämpa för god vård, utan läkarens. Vårdenheten ska få ersättning baserat på prestation, och få betalt för den vård som man utför.

Alla vårdtagare har rätt till vård utförd av personal som talar god svenska. Vårdtagare som önskar har också rätt att ha med sig tolk. Denna ska dock inte finansieras av landstinget eller regionen om inte särskilda skäl föreligger. Om tolk behövs, under en asylsökandes vistelse i Sverige, ska Migrationsverket finansiera detta.

Sverigedemokraternas förslag

1. Det ska vara fritt att välja vårdgivare.

2. Vårdpeng, som följer patienten, ska införas.

3. Vårdgivaren ska få ersättning baserat på prestation.

4. Landsting och regioner ska inte bekosta tolk om inte särskilda skäl föreligger.

Tandvård

Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade tandskador. Det finns även ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen tillhör och påverkar resten av kroppen. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras.

Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år.

Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas.

På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården.

Sverigedemokraternas förslag

1. Tandvården ska vara gratis upp till 20 år.

2. Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan.

3. För studerande över 20 år ska särskilda subventioner finnas.

4. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år.

5. På sikt ska tandvården ingå inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och patientavgifterna harmoniseras med sjukvården.

Habilitering och hjälpmedel

Människor som är beroende av hjälpmedel i sitt dagliga liv ska ges goda förutsättningar att klara ett självständigt liv. En god ekonomisk hushållning är central i både sverigedemokratisk kommunpolitik och landstingspolitik och därför är samordning av resurser och verksamhet mellan landsting och kommun är av hög prioritet.

Sverigedemokraternas förslag

1. Samordningen mellan kommuner och landsting vad avser habilitering och hjälpmedel ska förbättras.

Förebyggande hälsovård

En grundförutsättning för god livskvalitet är god hälsa. Genom val av livsstil ansvarar individen i första hand själv för sin hälsa. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter och aborter som sker i vårt samhälle och ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det är viktigt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom folkbildare och folkrörelser för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Sverigedemokraterna vill se ett mer aktivt samarbete mellan skolhälsovården och landstingen när det gäller skolungdomars hälsa. Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt. Viktigt är också kampen mot ätstörningar bland ungdomar. Därför är det viktigt att regioner och landsting uppmuntrar skolor att serverar näringsrik och hälsosam kost.

För att tidigt upptäcka cancer inom riskområdena vill Sverigedemokraterna att erbjudanden om gratis prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi per automatik, och med regelbundenhet, skickas ut till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.

Genom att förse medborgarna med kunskap och möjligheter till att leva ett hälsosamt och positivt liv, kan livsglädjen öka och i takt med detta minskar långtidssjukskrivningar, missbruk och andra sociala problem.

En god hälsa går hand i hand med upplevd känsla av samhörighet, meningsfullhet och trygghet. Det krävs både kunskap och eget ansvar för att skaffa sig god hälsa och det är genom valet av livsstil som individen påverkar och ansvarar för sin egen hälsa. När hälsan försämras är det negativt för den enskilde men även för samhället. Vi vill öka kunskapen om hälsovård.

Genom att ge människor eget ansvar och genom en politik som skapar möjligheter för var och en att forma sitt liv och sin framtid, ökar tilltron och ansvarstagandet i samhället i stort. För sjukvården får det enbart positiva konsekvenser, människor tar personligt ansvar och möjligheterna att påverka sin egen livssituation ger incitament till en god hälsa.

Det ligger huvudsakligen på familjen att se till att barn och ungdomar tidigt lär sig att ta ansvar för sin egen hälsa. Samhällets institutioner såsom skola och sjukvård är komplement som ska bistå familjerna samt bidra med förebyggande åtgärder som motverkar framtida problem. Vi investerar för framtiden vilket ger god avkastning genom de positiva effekter en sund livsstil medför.

Sverigedemokraternas förslag

1. Landsting och regioner ska erbjuda gratis och regelbunden prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.

2. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.

3. Regioner och landsting ska uppmuntra skolor att servera näringsrik och hälsosam kost.

Psykiatri

Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem. Depressioner har blivit allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar. För de som ligger i riskzonen att drabbas krävs det tidiga terapeutiska insatser och en samverkan mellan kommuner och landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola, samt genom en effektivisering och ökad flexibilitet, kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid.

Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose vårdtagarnas behov. Både de med lindrig psykisk ohälsa, och de med allvarligare psykiska sjukdomar ska bli hjälpta på adekvat sätt. I dagsläget förekommer det att många som har behov av terapi enbart ges medicinsk behandling. Om en sådan person får samtalsterapi så kan denne bli hjälpt för många år framöver, medan medicinsk behandling i många fall inte löser problem långsiktigt, utan ger en tillfällig lindring under den tid medicineringen pågår.

Sverigedemokraterna ser också allvarligt på hur tidigare psykiatrireformer har misslyckats och hur nedmonteringen av institutionsvården fått negativa konsekvenser för vårdtagare och samhället som följd. Därför förespråkar vi att nya inrättningar skapas så att de som behöver hjälp verkligen får det, samt att samhället skonas från farliga personer som idag begår allvarliga brott. Många psykiskt funktionshindrade är i stort behov av struktur i sin vardag och skulle med fördel kunna bo på mer avskilda inrättningar i en harmonisk miljö, istället för dagens pendling mellan sjukhus, öppet boende och statliga institutioner. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara behöver också ett bättre omhändertagande. Samhället bör prioritera tryggheten för de medborgare som bor ute i samhället, framför de sjuka individernas rätt att fritt leva ute i samhället. Slutna inrättningar skulle därför vara ett bättre alternativ än dagens misslyckade vård.

Samarbetet med både öppen och sluten vård måste förbättras. Det är inom psykiatrin som behovet av kontinuitet och samarbete mellan olika vårdgivare är som störst. Samtidigt måste inflytandet för anhöriga och vårdtagare öka vad gäller behandlingsmetod och vårdgivare.

Sverigedemokraternas förslag

1. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose patienternas behov.

2. Landsting och regioner bör i större utsträckning fokusera på långsiktig terapi, snarare än kortsiktig medicinering.

3. Landsting och regioner ska åter erbjuda institutionalisering för psykiskt sjuka som skulle må bra av ett slutet boende.

4. Prioritet bör ligga vid trygghet för medborgare ute i samhället, framför den sjuka individens rätt att leva fritt ute i samhället.

5. Ökad inflytande för anhöriga och patienter gällande behandlingsmetod och vårdgivare.

Tillgänglighet

För att förbättra hälsan, och för att förbättra vårdens tillgänglighet, krävs en väl fungerande sjukvårdsrådgivning. Många vårdsökande klarar sig med medicinska råd över telefon, samt tips om receptfria behandlingsmetoder, och sjukvårdsrådgivningen fyller där en viktig roll. Duktig personal och kortare telefonköer hos sjukvårdsrådgivningen kan minska köerna till vård och till tidsbokning på vårdcentralerna.

Långa väntetider för vård medför onödigt lidanden och kostnader för såväl vårdtagare som landsting. Dålig tillgänglighet och långa köer inom sjukvården orsakas i första hand inte av personalbrist, utan snarare av bristande effektivitet i organisationen och dålig politisk styrning. Landstingsverksamhet med otillräckliga telefontider och krångliga bokningssystem drabbar vårdtagaren men får även konsekvensen att akutmottagningarna blir överbelastade. Det är av stor vikt att landstinget har generösa telefontider och bokningssystem som har vårdtagaren i fokus.

En primärvård som möter medborgarens behov av vård borde rimligtvis innebära att det är möjligt att erhålla vård utan att boka tid först, därför vill Sverigedemokraterna införa tider för akuta besök inom primärvården.

Sverigedemokraternas förslag

1. Regionerna och landstingen ska ha generösa telefontider och bokningssystem som har patienten i fokus.

2. Akuta besök ska införas inom primärvården.

Regional utveckling

Regionerna och landstingen har utöver hälso- och sjukvården en kulturbevarande roll och är en viktig faktor för den regionala utvecklingen.

Turism

Sverige har, genom vackra naturmiljöer, många sjöar, stolt kulturhistoria och historiskt sevärda platser, mycket goda förutsättningar för en framgångsrik turistnäring. Sverigedemokraterna vill erbjuda turister möjligheten att se allt det fantastiska i vårt land – vår natur, historia och allt annat som vi är stolta över. Vi ser turismen som en viktig inkomstkälla för Sverige. En ökad turism stimulerar näringslivet och ger ökade skatteintäkter, men kräver goda kommunikationer, bra offentlig service och att vi vårdar och framhäver vårt kulturarv.

Regionernas uppgift är att medverka till god samordning för alla parter inom turistnäringen och att agera för regionens intressen i nationella och internationella sammanhang. Prioriteringen bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.

Sverigedemokraternas förslag

1. Prioritering bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.

Kultur

Sverigedemokraterna anser att kulturella satsningar är viktiga såväl regionalt som lokalt och nationellt. Det svenska kulturarvet bör, med anledning av dess utsatthet i dagens Sverige, prioriteras och stärkas. Vad vår kultur behöver är en långsiktig, medveten och kontinuerlig upprustning.

Tyvärr har den svenska och folkliga kulturen och kulturarvet länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och ”moderna” uppfattningar om kultur. Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

I många regioner och landsting kan budgetramen för kulturnämnden minskas kraftigt, samtidigt som väsentliga kultursatsningar, med ovanstående prioriteringar, kan få ökade anslag.

I en del regioner och landsting går kulturbidrag till studieförbund. Sverigedemokraterna anser inte att studieförbund ligger inom regionernas och landstingens ansvarsområde. Därför bör sådana bidrag omedelbart upphöra.

Sverigedemokraternas förslag

1. Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

2. Landsting och regioner ska inte ge kulturbidrag till studieförbund, eftersom det inte ligger inom landstingens och regionernas ansvarsområde.

Tillväxt och företagsamhet

Sverigedemokraterna värnar tillväxten. På regional nivå tar sig detta uttryck genom en politik som gynnar entreprenörsanda, innovationer och underlättar startande av företag. Bildandet av innovationsbolag tillsammans med näringsliv och forskningscentrum kan stimulera till sådan utveckling.

Sverigedemokraternas förslag

1. Innovationsbolag bör bildas tillsammans med näringsliv och forskningscentrum för att stimulera tillväxten.

Kollektivtrafik

För att upprätthålla en hög levnadsstandard krävs det att det finns väl fungerande och miljövänlig transport och kommunikation. Detta är viktigt för alla medborgare, för den kommunala och regionala servicen, för näringsliv och inte minst för turismen. Medborgarnas och näringslivets transportbehov kräver en god tillgänglighet för att vi ska få en positiv utveckling samhällsekonomiskt.

Kollektivtrafik är bra för att minska miljöskador på naturen. För att bästa miljömässiga effekt ska uppnås krävs att kollektivtrafikens alla destinationer har tillräckligt med resenärer, annars blir dessa resor istället en miljöbelastning. Dock är det också viktigt att ha en kollektivtrafik som möjliggör en levande landsbygd. Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt. En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.

Sverigedemokraternas förslag

1. Alla fordon inom kollektivtrafiken ska om möjligt övergå till att använda energi av miljövänligt slag.

2. Kollektivtrafiken ska effektiviseras både ekonomiskt och miljömässigt.

3. Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt.

4. En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

5. Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.

Infrastruktur

Utbyggnaden av infrastruktur är för regioner en prioriterad fråga. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att staten underhåller hela vägnätet samt satsar på utbyggnad av motorvägar, riksvägar och tågnätet. I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner och landsting, av eget intresse, söka alternativa finansieringslösningar. Bristande säkerhet på vägar påverkar sjukvården, folkhälsan och turismen. Det är därför viktigt att respektive region påverkar staten och vägverket att öka säkerheten och kvaliteten på vägarna.

Sverigedemokraternas förslag

1. Det är viktigt att regioner påverkar staten och vägverket för att öka säkerheten och kvaliteten på de regionala vägarna.

2. I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner söka alternativa finansieringslösningar.

Personal och förvaltning

Personal

Inom regioner och landsting ska all personal rekryteras baserat på yrkeskompetens. All personal ska tala, god svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på föredömligt sätt. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.

Personalen är landstingets viktigaste resurs. Löner och arbetsvillkor ska vara attraktiva, samtidigt som vårdtagarnas tillfrisknande och välmående måste stå fokus. En god arbetsmoral, och ett gott patientbemötande, är av största vikt, och organisation, chefer, löner och arbetsvillkor påverkar i hög grad personalens arbetsinsats.

Utbildning och nytänkande är två viktiga drivkrafter för utveckling, men samtidigt är den sociala aspekten av vården mycket viktig. Kompetensutveckling handlar även om att öka sin sociala förmåga och för detta är det viktigt att det finns tid till möte mellan vårdare och vårdtagare. Det är också viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren personal finns kvar inom vården.

Som arbetsgivare har regionen och landstinget ett ansvar att motivera personalen och erbjuda kompetensutveckling samt karriärmöjligheter.

Regioner och landsting ska vara mycket lyhörda gentemot personalen och vara öppna för nya problemlösningar. Vid chefstillsättningar vill vi att det sker en grundlig kvalitetssäkring av kompetensen hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer. All tillsättning ska ske utifrån kompetens, ingen politisk hänsyn tas och ingen kvotering får förekomma.

Sverigedemokraternas förslag

1. All personal ska kommunicera muntligt och skriftligt på god svenska.

2. All tillsättning av personal ska ske utifrån kompetens.

3. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.

4. Grundlig kvalitetssäkring av kompetens ska ske hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer.

Ekonomi

I framtiden kommer efterfrågan på vård att öka, och andelen multisjuka blir allt fler då befolkningen lever allt längre. Det kommer att kräva ekonomisk tillväxt, att resurserna ökar, men främst att man hushåller med de befintliga resurserna. Långsiktiga strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska kunna ge medborgarna bästa vård.

Satsningar i projekt och program med oklara målbeskrivningar och diffusa riktlinjer ska inte förekomma.

Det är viktigt att verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning som ger ett överskott, vilket kan återinvesteras i verksamheten samt avsättas till framtida pensioner.

Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.

Sverigedemokraternas förslag

1. Regionerna och landstingen ska förespråka god ekonomisk hushållning med långsiktiga strategier.

2. Regioner och landsting ska hålla nere administrationskostnaderna.

3. Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.

Miljö

Regioner och landsting spelar en viktig roll i miljöarbetet. En väl planerad kollektivtrafik, hushållning med resurser och val av miljövänliga alternativ är områden där regioner och landsting kan bidra till ett miljövänligt samhälle. Vår vision är att regioner och landstings arbete och verksamhet inte ska påverka miljön eller klimatet på ett negativt sätt. Man bör också ställa krav på läkemedelsindustrin att erbjuda läkemedel som inte är skadliga för miljön. Konkret innebär det en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.

Enbart miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör, som tidigare nämnts, använda miljövänliga bränslen, gärna närproducerade, för att få bästa ekonomiska och miljömässiga regionala effekt.

Sverigedemokraternas förslag

1. Regionerna och landstingen ska förespråka en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.

2. Endast miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting.

3. All kollektivtrafik bör drivas med miljövänliga bränslen, gärna närproducerade.

Utbildning

Regioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten. Stöd till sådan verksamhet ska inte förekomma om inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.

Sverigedemokraternas förslag

1. Regioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten.

2. Stöd till folkhögskoleverksamhet ska inte förekomma såvida inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.

Publicerat i Uncategorized

Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik

Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik

Antogs av partistyrelsen den 7 december 2007 efter Kommunkonferensens programbehandling i Getinge den 20-21 oktober 2007.

Programmet reviderades av partistyrelsen den 13 december 2008 efter Kommunkonferensen i Gävle den 25 oktober 2008.

Inledning

Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Sedan valet 2006 finns partiet representerat i hälften av landets kommunfullmäktigeförsamlingar och är i ett antal kommuner tungan på vågen mellan de traditionella, politiska blocken. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna gett oss.

Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk kommunpolitik. Det är utifrån dessa riktlinjer som partiets kommunpolitiker runt om i landet lägger fram sina tankar och förslag kring hur deras respektive kommuner ska styras och förvaltas. Det är dock viktigt att vara medveten om att varje kommun har en unik situation med sina egna förutsättningar. Det finns därför inget utrymme för att i en centralt antagen programförklaring som denna gå särskilt djupt in i de olika frågor som behandlas. Detta program anger i första hand målen. Hur färden ska gå är upp till våra politiker i kommunerna att själva bestämma utifrån de lokala förutsättningar som råder. Viktigt att poängtera är också att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna måste göras eftersom samtliga målsättningar rimligtvis inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna skall till skillnad från de etablerade partierna inte ägna sig åt överbudspolitik och ekonomiskt lättsinne. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning skall ges företräde.

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Demokrati

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Sverigedemokraterna förespråkar en klassisk demokratimodell, med inslag av brukar- och direktdemokrati, där ett minimum av värderingar läggs in i demokratibegreppet och där samtliga medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. All makt ska utgå från folket. Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation. Utan demokratiska fri- och rättigheter, som gäller för alla, finns ingen demokrati. /…/ Sverigedemokraterna förordar en utökad användning av såväl beslutande som rådgivande folkomröstningar, även på lägre nivå än statlig.

Ur Sverigedemokraternas idéprogram för demokratisk utveckling:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att nationens intressen står över individers och gruppers särintressen. Detta står dock inte i motsats till att många beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå, i första hand av dem som är direkt berörda. Kommunerna är därför viktiga politiska enheter och ska ha ett visst mått av självstyre. Av demokratiska skäl är det viktigt att kommunerna inte växer sig för stora, så att närheten till medborgarna går förlorad. Sverigedemokraterna motsätter sig därför ytterligare kommunsammanslagningar som bygger på förhoppningar om kortsiktiga, ekonomiska vinster. Istället bör utvecklingen gå åt motsatt håll, så att de mindre kommunerna blir fler och medborgarnas möjlighet till inflytande ökar.
Brukardemokrati innebär att de medborgare som är direkt berörda av verksamheten inom olika samhällsområden i vissa fall även ges möjlighet att direkt delta i beslutsprocessen. Det finns ofta en önskan hos brukarna att kunna utöva ett direkt inflytande på en verksamhet.
Brukarinflytande är bra ur flera perspektiv. Förutom att det kan vara lönsamt för samhället att låta brukarna ta ett större ansvar, och att detta dessutom kan öka samhällsansvaret hos medborgarna, ger det naturligtvis också ökad legitimitet åt den förda politiken.
Inte minst inom vården, skolan och omsorgen är brukardemokrati många gånger ett bra komplement för att vitalisera demokratin.

Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet

Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan dialogen med och mellan medborgarna förbättras? Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är några konkreta exempel. Konceptet e-demokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.
 2. Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 3. Kommunen skall vara öppen för medborgarförslag.

Politik på lika villkor

Efter många år i den politiska periferin har vi i Sverigedemokraterna blivit väl medvetna om att det råder demokratiska missförhållanden i det svenska samhället, även i den kommunala sfären. De stora politiska partierna gynnas på de mindres bekostnad, till exempel genom valkretsindelning som sätter proportionaliteten ur spel. Politisk kohandel och allianser i alla dess former används som medel för att kringgå valresultat, vilket fått till följd att flerpartisystemet i praktiken avskaffats. Antalet platser i styrelser, nämnder och beredningar ändras godtyckligt utifrån valresultat, vilket kan få till följd att folkvalda partier nekas insyn i den kommunala verksamheten. Jämfört med för några decennier sedan har det dessutom blivit vanligare med hel- och deltidspolitiker med tillhörande politiska tjänstemän i kommunerna, vilket ytterligare ökar klyftan mellan politiker och väljare. Partierna finansierar sin verksamhet genom vidlyftiga, kommunala partistöd som beräknas på ett sätt så att de redan stora partierna gynnas. Allt för stora partistöd motverkar traditionellt folkrörelsearbete.

Allt detta är sådant som minskar medborgarnas förtroende för politiken och som i flera avseenden går ut över demokratins principer.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen bör delas in i så få valkretsar som är möjligt enligt vad kommunallagen föreskriver vid val till kommunfullmäktige.
 2. Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige skall ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar.
 3. Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän skall inte vara fler än vad som är ekonomiskt försvarbart.
 4. Partistöd skall generellt hållas på en låg nivå och fördelas på ett sätt som inte missgynnar något parti i kommunfullmäktige.
 5. De partier som är representerade i kommunfullmäktige skall inte ha särskilda privilegier gällande till exempel regler för affischering, information på skolor eller offentliga debatter.
 6. Kommunen skall ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och för hanteringen av hot mot förtroendevalda.
 7. Kommunen skall utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarnas pengar.

Välfärd på lika villkor

På samma sätt som staten har ett ansvar för att alla svenska medborgare har rätt till likvärdig välfärd är det kommunens ansvar att det inte råder några skillnader i service beroende på var i kommunen man bor. Därför skall system med kommunala stadsdelsnämnder avvecklas och ersättas med centrala facknämnder. Detta kommer också att tydliggöra ansvarsfördelning, samla kommunens kompetens inom respektive område och dessutom minska kostnaderna för överflödig byråkrati. Kommunen skall heller inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen.

Med en åldrande befolkning upplever många, i första hand mindre, kommuner problem med att klara sina välfärdsåtaganden i framtiden. Istället för ytterligare kommunsammanslagningar, som går ut över närhet och tillgänglighet och som oftast medför att besluten flyttas längre ifrån medborgarna, ser Sverigedemokraterna ett ökat samarbete mellan kommuner som en fördelaktig lösning för att klara välfärden. Också här finns möjligheter att göra besparingar inom administration och annan byråkrati.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Befintliga stadsdelsorganisationer skall avvecklas och ersättas med kommungemensamma facknämnder.
 2. Ytterligare sammanslagningar av kommuner bör motverkas, delningar uppmuntras. Sådana beslut skall alltid föregås av kommunala folkomröstningar.
 3. Kommunen skall inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen.

Ekonomi

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

I enlighet med förvaltarskapstanken är det viktigt att handskas varsamt med de gemensamma, ekonomiska resurserna. Sverigedemokraterna betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktighet och ekologiskt tänkande, är självklar. Tillväxt får inte ske på bekostnad av folkhälsa, miljö eller nationellt självbestämmande.

Ur Sverigedemokraternas ekonomiska idéprogram:

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Vi förespråkar tillämpandet av ett marknadsanpassat blandekonomiskt system.

God ekonomisk hushållning och planering

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen skall hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.

Grundläggande är att i läge av högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan stora reformer och investeringar kan genomföras måste hänsyn tas till att det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras i framtiden.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent.
 2. Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
 3. Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.

En solidariskt finansierad välfärd

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg utan skall anpassas efter de faktiska behov kommunen har för att kollektivt garantera medborgarna en god offentlig service.

Skattehöjningar får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem.

Välfärden skall vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Utbildning och arbete måste löna sig. Dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma välfärd.

Eftersom det oftast är kommunen som står för den allmänna servicen finns ett behov av att äga och driva verksamheter. Offentligt ägande är viktigt när det gäller infrastruktur och de mest grundläggande kommunala funktionerna. Att välfärden skall vara skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste vara utförare. Det kan finnas stora effektivitets- och kvalitetsvinster att göra genom att låta andra aktörer utföra vissa tjänster för kommunens räkning. Privata alternativ skall därför tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Viktigast i sammanhanget är samhällsnyttan på lång sikt och detta skall därför också ligga till grund för varje beslut som rör kommunens verksamhet och ägande. Av samma anledning får inte heller kommunen genomföra engångseffekter med tillfälliga intäkter genom att sälja samhällsnyttiga företag eller verksamheter för att lösa långsiktiga, strukturella problem.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet.
 2. Välfärden skall huvudsakligen vara skattefinansierad.
 3. Privata alternativ skall tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.

Småföretagande för sysselsättning

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. Det skall därför finnas ett särskilt småföretagarcenter, vars funktion skall vara att ge stöd och vägledning åt småföretagare.

Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Studenter kan erbjudas praktik inom den kommunala verksamheten där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i kommunen.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha ett småföretagarcenter, vars funktion skall vara att ge stöd och vägledning åt småföretagare.
 2. Kommunen skall verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 3. Studenter skall kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.

Samhällsbyggnad

Småskalighet, närhet och medbestämmande

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraternas vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer.

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer minimeras. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.

Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong. Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner skall stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen.

Restriktivitet bör råda beträffande beviljandet av etableringstillstånd för nya köpcentrum i städernas utkanter. Sådana etableringar riskerar att slå ut de små livgivande företagen i stadskärnan, vilket i förlängningen kan leda till en förslumning av stadens centrum, minskad sysselsättning och minskad turism.

Redan idag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, remissförfarande och IT-rådslag.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv skall genomsyra all samhällsbyggnad.
 2. Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
 3. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn skall tas till det lokala ekosystemet.
 4. Restriktivitet bör råda beträffande beviljandet av etableringstillstånd för nya köpcentrum i städernas utkanter.

Trivsel och välbefinnande

Klotter och nedskräpning är problem som blivit allt vanligare i våra städer och som inverkar negativt på invånarnas trivsel och trygghetskänsla. Kombinerat med fler papperskorgar, och upplysta gator och gränder, bör serviceinriktade stadsvicevärdar anställas som rapporterar om och åtgärdar nedskräpning, skadegörelse och klotter. Dessa kan dessutom hjälpa invånarna och tillfälliga besökare med vägbeskrivningar och enklare frågor. I kommuner med särskilt stora klotterproblem bör särskilda klotterpatruller inrättas med uppgiften att avlägsna allt klotter inom ett dygn. Legala klotterplank bör inte tillåtas av kommunen då det visat sig att dessa snarare ökar än minskar det illegala klottret.

Ett annat tilltagande problem i våra större städer är offentligt tiggeri som organiseras av utländska ligor som ofta också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Denna verksamhet skall motarbetas.

Trafikbuller och dålig luft påverkar såväl hälsa som trivsel negativt. Körbara delar av tätorten bör därför begränsas genom förbud mot tung trafik och införande av bilfria zoner. Viktigt är också att stadstrafik på lämpliga ställen begränsas nattetid för att minska buller.

En annan viktig faktor i arbetet för ökad trivsel är den offentliga konsten, som skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

En viktig åtgärd som till en relativt låg kostnad kan skapa trygghet och rädda liv är att i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse, placera ut så kallade hjärtstartare, som förbipasserande enkelt kan använda för att återuppliva personer som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
 2. Kommunen bör utse stadsvicevärdar, som rapporterar om och åtgärdar nedskräpning, skadegörelse och klotter.
 3. Klotter skall inte finnas i stadsbilden.
 4. Kommunen skall i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri.
 5. Åtgärder skall vidtas för att begränsa trafikbuller och utsläpp.
 6. Den offentliga konsten skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 7. I syfte att skapa trygghet och rädda liv bör kommunen placera ut såkallade hjärtstartare i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse.

Trygghet och tradition i boendet

En blandning av olika boendeformer bör eftersträvas vid nybyggnation för att förbättra förutsättningarna att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper och underlätta assimilering av den invandrade befolkningen. I samma syfte bör en del av allmännyttans hyresbestånd kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar.

Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga och utsatta grupper, men skall även vid behov kunna agera för att uppnå en större variation av boendeformer i ett visst område. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster skall också beredas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö.

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen. Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer skall vara generöst tilltaget. Företag som använder sig av traditionella och miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material skall premieras vid upphandling. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen skall kunna få rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell och miljöanpassad stil. Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Delar av det kommunala hyresbeståndet skall kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar.
 2. Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.
 3. Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer skall vara generöst tilltaget.
 4. Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras.

Trafik och kommunikationer för tillväxt

Kommunens väg- och gatunät måste underhållas och vara i ett sådant skick att inte näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och landsbygd. Kommunens vägar måste därför hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela åretFör att skapa ett bra flöde i biltrafiken och därmed minska trafikens miljöpåverkan kan cirkulationsplatser ersätta trafikljusbevakade korsningar i både tätort och ytterområden.

Kollektivtrafiken kommer sannolikt att bli en än mer utnyttjad resurs i framtiden. Den skall utgöra en allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter i kommunen. Kollektivtrafiken utgör dels ett alternativ för dem som inte har egen bil, dels ett positivt komplement till bilen. Täta avgångar och rimliga priser bör erbjudas. Detta sammantaget betyder minskad miljöpåverkan. Som ytterligare ett steg i den riktningen bör också kommunen ta initiativ till att underlätta samåkning för arbetspendlare. Kommunen skall av miljö- och säkerhetsskäl verka för ett väl utbyggt cykelvägnät.

En förutsättning för att framgångsrikt driva företag är att kommunikationerna fungerar. I det moderna samhället går allting väldigt fort. Kommunen skall därför, där marknaden inte själv är villig att satsa, bidra till att stärka den lokala IT-infrastrukturen. Vidare betyder också de ökade kraven på tillgänglighet att kommunen måste hålla kommunala datakommunikationsnät i ett så gott skick som möjligt.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Cirkulationsplatser kan ersätta trafikljusbevakade korsningar.
 2. Kollektivtrafiken bör erbjuda täta avgångar till rimliga priser.
 3. Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.
 4. IT-infrastrukturen skall vara god i kommunens alla delar.

Brottsbekämpning

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet. Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste sättas framför brottslingars intressen. Varje individ bär ett ansvar för sina egna handlingar.

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet. Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste sättas framför brottslingars intressen. Varje individ bär ett ansvar för sina egna handlingar.

Förebygga brott

Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten kommunalt.

Brottsförebyggande arbete kan delas upp i två områden. Social brottsprevention innebär åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en persons benägenhet att begå brott. Exempel på sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan. Situationsanpassad brottsprevention innefattar mer åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Exempel på sådan verksamhet kan vara att införa kameraövervakning eller patrullerande ordningsvakter på brottsutsatta platser. Sverigedemokraternas uppfattning är att båda angreppssätten är helt nödvändiga, men att den situationsanpassade brottspreventionen i dagsläget är mest eftersatt och därför kräver mest resurser i form av nysatsningar.

I första hand skall kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom samtliga kommuner skall kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. För att erhålla ekonomiskt stöd skall även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.
 2. Kommunen skall ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
 3. Kommunen skall genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 4. Särskilt otrygga och brottsutsatta områden skall bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.
 5. All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen skall kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn.
 6. Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

Stöd till brottsoffer

När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr tenderar samhället idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. Kommunen skall ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter.

Sverigedemokraterna ser äldre brottsoffer som en särskilt prioriterad grupp. En äldre människa kan få sitt liv förstört av att bli utsatt även för mindre grova brott. Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att denna grupp får allt adekvat stöd.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer. Kommunen ska följa upp gruppernas verksamhet noggrant.
 2. En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.

Invandring, assimilering och återvandring

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik. /…/ Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.

Ur Sverigedemokraterna invandringspolitiska handlingsprogram:

Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.
Massinvandringen har också medfört enorma kostnader. Följden har blivit minskat utrymme för välbehövliga välfärdssatsningar och försämrade möjligheter att förbättra stödet till de verkligt nödställda människorna i världen. Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

En ansvarsfull invandringspolitik

Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring. Tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets kommunpolitiker motsätta sig kommunala avtal om invandrarmottagning. I många kommuner har Sverigedemokraterna också föreslagit att frågan om invandrarmottagning skall avgöras genom kommunala folkomröstningar.

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Frågan kan avgöras genom kommunal folkomröstning.
 2. Kommunen skall årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
 3. Kommunen skall erbjuda nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för socialbidrag. Detta eftersom introduktionsersättning ger kommunerna bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer och att införa sanktioner mot de som inte lever upp till sina åtagande. Introduktionsersättningen skall ligga på en nivå som inte är högre än socialbidragsnormen.

Högre krav – assimilering istället för integration

Talesättet att ta seden dit man kommer gäller inte längre. Nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, skall integreras i det mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället.

I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering, där svenskar i praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Sverigedemokraterna vill avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt att den utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas. Många kommuner har slutat med skolavslutningar i kyrkan eftersom det anses diskriminera vissa invandrargrupper. Det finns också exempel på kommuner som infört muslimska lovdagar och anpassat skolmaten efter muslimska traditioner. Årligen utdelas miljoner i kommunala bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att upprätthålla och förstärka hemlandets kultur och identitet i Sverige.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
 2. Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.
 3. Stopp för mångkulturella lovdagar i skolan.
 4. Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
 5. Kommunen skall kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
 6. Kommunen skall som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
 7. Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
 8. Kommunens mångfaldsplan skall utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.

Stimulera återvandring

Kombinerat med högre krav på att invandrarna skall anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan kommunerna erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag. Varje kommun bör dessutom ha en återvandringshandläggare vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med återvandringsbidrag. För mindre kommuner kan det vara lämpligt att ha återvandringshandläggaren gemensam med andra kommuner i närområdet.

Som en viktig del i en sund och långsiktig flyktingpolitik skall skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och kunskaper som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet. Det kan till exempel röra sig om utbildning i företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet. Detta får gärna ske i projektform.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
 2. Kommunen skall ha en återvandringshandläggare.
 3. Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.

Barnomsorg

Ur Sverigedemokraternas familjepolitiska idéprogram:

Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Ett skyhögt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa barnomsorgsformer har gjort att många familjer tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för beakta vad som är bäst för just deras barn. /…/ Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

Mångfald, valfrihet och kvalitet

Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Vi ser också positivt på mer långtgående lösningar som till exempel Nackamodellen, där föräldrarna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.

Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig. Vi ser positivt på alternativ som till exempel I ur och skurpedagogiken, vilken bygger på att barnen får hjälp i sin egen utveckling ute i naturen där de övar sina sinnen och sin grovmotorik och samtidigt delar sina upplevelser med varandra. Allt detta skapar en gemenskap och bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för sin hembygd och dess natur. Sverigedemokraterna ser positivt på att det i kommunen erbjuds och främjas alternativa pedagogiska former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller kulturförskola, är ett annat sätt att öka valmöjligheter och valfriheten.

Inte alla föräldrar arbetar dagtid och därför är det viktigt att även exempelvis nattdaghem finns tillgängliga för dem som behöver det.

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster.

Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande skall bejakas. Sverigedemokraterna anser därför att kommunerna inte skall bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.

Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. Vetenskapliga rön från bland annat Danmark har dessutom visat att modersmålsträningen är så gott som verkningslös. Sverigedemokraterna vill därför avveckla modersmålsträningen i förskolan.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen skall främjas.
 2. Kommunen bör införa vårdnadsbidrag.
 3. Alternativa driftsformer inom barnomsorgen skall uppmuntras.
 4. Barnomsorg skall erbjudas alla tider på dygnet.
 5. Barngrupperna bör generellt bli mindre.
 6. Arbetssökande och föräldralediga föräldrar skall endast erbjudas barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.
 7. Avveckla genuspedagogiken inom barnomsorgen.
 8. Avveckla modersmålsträningen i förskolan.

Skola och utbildning

Ur Sverigedemokraternas idéprogram för skola och utbildning:

Skolans roll handlar inte bara om kunskapsförmedling, utan även till stor del om att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället.

Lärande i skolan

Skolan skall lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande skall uppmuntras – inte bestraffas. Eleverna skall lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och ärlighet. Det är dessutom av största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan, samtidigt som man verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning. Kommunen skall vidare erbjuda regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Som ett led i att öka tryggheten i skolan måste vuxennärvaron öka, t ex genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer och liknande.

Utan tillgång till historien kan man inte förstå sin samtid. Språkets roll som kulturbärare och länk mellan generationerna kan knappast överskattas. Den kommunala skolan bör därför erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål antingen inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen eller som tillvalsämne. I en tid då förändringarna i samhället sker allt snabbare och globaliseringen blir allt mer påtaglig blir också ämnet historia viktigare än någonsin. Svenska barn måste få tillgång till sin egen svenska historia i väsentligt större omfattning än idag. Sverigedemokraterna avvisar samtidigt alla försök att låta dagsaktuella politiska ställningstaganden styra den historiska undervisningen.

Sverige är ett ingenjörsland. Det svenska välståndet bygger i hög utsträckning på ett framgångsrikt exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av matematikens och naturvetenskapens oersättliga betydelse för tillgången på goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och kunskaperna i matematik och naturvetenskap fallit drastiskt. En samlad insats måste göras för att förbättra, och öka intresset för, ämnena matematik och naturvetenskap i skolan.

Sverigedemokraterna avvisar med bestämdhet förslag om att ta bort läxor som ett naturligt och avgörande inslag i lärandet. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet skall erbjudas sådant stöd av skolan.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas.
 2. Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska. Samer och tornedalsfinnar undantaget.
 3. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet skall erbjudas sådant stöd av skolan.
 4. Den kommunala skolan bör erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål.

Trygg i skolan

Vid sidan av lärandet har vi sverigedemokrater som högsta prioritet att skapa trygga skolor. Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar om politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt. Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många kommuner också nått innanför skolans område. Våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. På senare år har vi alla sett exempel på skolor som på grund av omfattande problem tvingats stänga, och till och med införa regler om att bara svenska ska tillåtas som samtalsspråk.

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan.

Inte minst för att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna i Sverige; skolan måste få kosta pengar. Vi måste sluta tänka kortsiktigt, och i stället se skolan och våra barn och ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara, och om möjligt utöka, antalet befintliga bygdeskolor.

Den psykosociala elevvården i skolorna och skolhälsovården förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta först med att upptäcka att insatser är nödvändiga. Därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Skolan skall erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
 2. Kommunen skall ha en jourskola för stökiga elever.
 3. Vuxennärvaron i skolan skall ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.
 4. Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.
 5. Heltäckande slöja skall inte tillåtas i skolan.
 6. Bygdeskolorna skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Valfrihet, ansvar och medbestämmande

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar ett återförstatligande av skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges stora möjligheter att välja skola och skolform.

Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande. Det av största vikt att friskolorna följer gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar. Sverigedemokraterna vänder sig emot de friskolor som verkar segregerande, då sådana försvårar assimilation.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.
 2. Kommunen skall ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall och utifrån behov och nytta.
 3. Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att kommunerna får lättare att säga nej till enskilda friskolor.
 4. Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att inga friskolor, som verkar segregerande, tillåts.

Ett hållbart samhälle

För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald skall elevernas miljömedvetande stimuleras. Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående skall ha högt näringsvärde, vara svensk närproducerad, ekologiskt framställd, och helt gratis för eleverna. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor.

Vidare skall vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen i skolan får tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas. Idrottsundervisningen bör dock vara organiserad så att den stimulerar till rörlighet och motion, mer än enbart tävling och prestation. I själva idrottsundervisningen bör skolan ha möjlighet att skilja flickor och pojkar åt, detta som ett led i att försöka minska den sneda betygsfördelningen mellan pojkar och flickor.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Svensk och ekologiskt framställd mat skall prioriteras.
 2. Skolmaten skall vara avgiftsfri för eleverna.
 3. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor.
 4. Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall betonas.
 5. Försäljning av sötsaker på skolans område skall inte förekomma.

En modern gymnasieskola

Syftet med gymnasieskolan skall inte enbart vara att förbereda den enskilda eleven för högre studier, vilket är fallet idag, utan dessutom förbereda eleven för att ta sig in på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet. För att lösa den uppgiften måste det skapas en gymnasieskola som är mer anpassad till individen. Att som idag tvinga samtliga elever att läsa kurser som ger högskolebehörighet är fel, inte minst då många inte alls har som mål att välja, eller förutsättningar att klara av, högre studier. Denna situation torde vara en viktig anledning till att så många lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg.

Gymnasieskolan bör erbjuda fler möjligheter än idag; förutom examen som ger högskolebehörighet, bör gymnasieskolan dels erbjuda möjlighet för eleven att erhålla en yrkesexamen med möjlighet till jobb direkt efter skolan, dels en lärlingsexamen för dem som strävar efter att lära sig ett hantverk. En tidsenlig variant av lärlingsutbildningen skall utformas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Som ett led i detta skall kommunen utnyttja möjligheten att delvis anpassa kursutbudet efter den lokala situationen på arbetsmarknaden. Samarbetet med näringslivet ska stärkas, i synnerhet för utbildningar med praktisk yrkesinriktning.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kursutbudet skall delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden.
 2. Gymnasieskolans samarbete med näringslivet skall stärkas.

Individ- och familjeomsorg

Kompetens och beredskap

För sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder. Den naturliga familjen består av mor, far och barn och vi tror på att denna konstellation har de bästa förutsättningarna för att ge familjemedlemmarna ett balanserat och rikt liv.

För att hjälpa familjer i krissituationer och minska risken för splittring av dessa skall en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa väntetider, finnas.

Olika omständigheter kan göra att man lever som ensamstående förälder med sina barn. Delade familjer ställer större krav på föräldern och kan också innebära större behov av samhällsstöd av olika slag. Många vuxna, särskilt i storstäderna, lever i singelhushåll. Risken för att ensamma personer hamnar i svårigheter är större än för dem som bor tillsammans i familj. Sverigedemokraterna respekterar vars och ens livsval och vi är beredda att se till att den som behöver kommunens råd och bistånd också ska få det.

Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.

Antalet aborter är enligt sverigedemokraternas mening alldeles för högt i flertalet av landets kommuner. Att antalet aborter kan minskas utan förändrad lagstiftning eller minskad valfrihet har visats i bland annat Norge, där en nationell handlingsplan i syfte att minska antalet aborter har inrättats. Sverigedemokraterna vill att liknande handlingsplaner skall upprättas i Sveriges kommuner. Sådana handlingsplaner kan till exempel innehålla preventivmedelskampanjer, ökad diskussion i skolorna kring betydelsen av ansvarsfulla relationer och de etiska aspekterna av abort, ökat kommunalt stöd till gravida kvinnor med sociala eller ekonomiska problem eller ökat stöd till organisationer och samfund som arbetar för att minska aborttalen. Sådana kampanjer skulle sannolikt också kunna bidra till att minska spridningen av könssjukdomar.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.
 2. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
 3. Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
 4. Kommunen skall erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
 5. Kommunen skall ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.
 6. Kommunen skall upprätta en handlingsplan i syfte att minska antalet aborter.
 7. Verksamheter såsom resursteam och familjerätter bör även bygga in problemlösning och konflikthanterande verksamhet som komplement till den rådande modellen.

Omsorg och effektivitet i missbruksvården

Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig att bryta det på egen hand. Snabb och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drabbade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den drabbade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande missbruk enorma kostnader för samhället. Sverige är ett relativt rikt land och vi har råd att hjälpa våra missbrukare på ett effektivt sätt.

Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att etablera en beroendeenhet. Idag skickas många rakt ut på gatan efter akut avgiftning. Om man istället kommer till en beroendeenhet kan avgiftningen övergå i konkret missbruksbehandling på ett effektivt sätt. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem. Kostnaderna för detta är höga, men kostnaden för att inte behandla missbruksproblem är ändå större.

Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, det vill säga att man är psykiskt sjuk ovanpå missbruket. För dessa klienter krävs att särskilda boenden inrättas. Dessa människor hamnar annars oftast i misär på gatan. Detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
 2. Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att etablera en beroendeenhet.
 3. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem.
 4. För missbrukare med dubbeldiagnos krävs att särskilda boenden inrättas.

Äldre- och handikappomsorg

Ur Sverigedemokraternas handlingsplan för äldreomsorgen:

Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre skall sluta sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs, för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner och anhöriga.
Därför måste äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet samt ett rikt utbud av olika boendeformer. Till exempel gruppboende, vårdboende men även trygghetsboende som framför allt är till för att tillgodose de äldres sociala behov där ensamhet och isolering dominerar. En grundförutsättning för att detta skall bli möjligt är en ökad personaltäthet. De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.

Trygga boendeformer för alla

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem. Större hänsyn måste tas till det psykiska lidande som ensamhet och otrygghet skapar. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala ekonomin bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre som lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända sig.

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen skall kvalitet alltid gå före pris.

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar skall inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och stjäl framförallt mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten skall lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning skall åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska skall om förutsättningar finns kunna få vård på sitt modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt andraspråk skall dock ske på basis av relevanta språkkunskaper och inte etnisk bakgrund. Behoven hos denna grupp av äldre invandrare skall inte få användas som ett rättfärdigande för att diskriminera etniska svenskar genom allmänna regler om etnisk kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall självklart också omfatta äldre svenskar. Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia skall höjas vid nyanställning

En äldre- och handikappsombudsman skall finnas i kommunen och ha som uppgift att bevaka intressena för dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd samt att vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga. I kommunen kall även ett pensionärsråd, bestående av representanter för olika seniororganisationer, finnas. Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och tungt vägande remissinstans.

Införandet av sprinkler på äldreboenden bör uppmärksammas eftersom det kan i större utsträckning rädda liv på äldre än vanliga brandlarm. Detta har visat sig enligt räddningsverket då äldre oftast har svårt att röra sig. Detta gäller givetvis handikappade också. Vid nybyggnation byggs det med sprinkler som standard men på befintliga boenden finns det oftast inget sprinklersystem. Det finns numera på marknaden bra och prisvärda lösningar som är godkända så kostnadsfrågan borde inte kunna hindra dessa åtgärder.

I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Sverigedemokraternas förslag

 1. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 2. Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden skall ske.
 3. Vid upphandling av vård- och omsorg skall kvalitet gå före pris.
 4. Kommunen skall ha en äldre- och handikappsombudsman. Denna funktion ska vara fristående från ansvarig förvaltning.
 5. Alla ska ha rätt att bo med den livskamrat man sammanbott med innan vårdbehovet uppstått. En så kallad parboendegaranti införs.
 6. Kommunen skall införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden där det saknas.
 7. I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Sverigedemokraternas förslag

 1. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 2. Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden skall ske.
 3. Vid upphandling av vård- och omsorg skall kvalitet gå före pris.
 4. Kommunen skall ha en äldre- och handikappsombudsman. Denna funktion ska vara fristående från ansvarig förvaltning.
 5. Alla ska ha rätt att bo med den livskamrat man sammanbott med innan vårdbehovet uppstått. En så kallad parboendegaranti införs.
 6. Kommunen skall införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden där det saknas.
 7. I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Valfrihet och trygghet i hemtjänsten

Kommunen skall ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe. Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Därför skall tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.

För de äldre som inte längre kan laga sin egen mat bör målsättningen vara att dessa skall få sin mat tillagad i hemmet av hemtjänstpersonalen. I de fall detta inte är möjligt skall maten i alla fall vara relativt nylagad och varm. För att hålla nere ledtider, upprätthålla kvalité och näringsvärde samt minska miljöpåverkan skall maten lagas så nära brukaren som möjligt, till exempel av en utbildad kock eller kokerska på ett närliggande äldreboende. Fryst eller kyld mat som värms i mikrovågsugn skall inte få förekomma.

För att spara in tidsödande och kostnadskrävande resor till och från hemtjänstcentralen efter brukarnas nycklar bör samtliga kommuner snarast möjligt införa digitala låssystem som kan öppnas, till exempel med koder från en mobiltelefon som personalen alltid har med sig. För att minska risken för att skrupelfria ligor tar sig in hos äldre genom att uppge sig vara från hemtjänsten skall en särskild legitimation införas som hemtjänstpersonalen uppvisar innan de släpps in i bostaden.

Avgifterna för trygghetslarm ger sällan några större intäkter till kommunerna efter att adminstrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete skall vara en självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så lågt som möjligt eller slopas helt.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
 2. Tjänstgöringsscheman skall delges brukarna i så god tid som möjligt.
 3. Antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.
 4. De äldres mat skall vara nylagad och varm.
 5. Digitala låssystem skall införas.
 6. Hemtjänstpersonal skall ha särskild legitimation.
 7. Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.

Friskvård och fallprevention

Fallskador bland äldre är något som orsakar ett stort mänskligt lidande och enorma kostnader för kommunerna och landsting och regionerna. För att motverka detta skall alla äldre över 75 år erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips råd och hjälp ges för att minimera risken för fallolyckor. En fixartjänst skall finnas i varje kommun med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet såsom byte av gardiner och annat där risken för fallskador är stor. Tjänsten skall även innefatta en fallsäkring av hemmet genom borttagande av trösklar och mattkanter och installerande av halkmattor i badrummet. Som ett komplement bör även en liknande tjänst för utomhussysslor inrättas. Kostnadsfri friskvårdträning för äldre med inkluderade balansövningar har också visat sig kunna minska risken för fallskador samtidigt som det berikar de äldres sociala liv och bör därför finnas i samtliga kommuner.

En annan åtgärd som vid studier har visat sig kunna förbättra de äldres livskvalitet och hälsa är att de får ha djur i sin närhet. Därför bör en verksamhet med speciellt utbildade terapihundar som kontinuerligt besöker de gamla inom äldreomsorgen införas i kommunen. Stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.

För många äldre som drabbats av fallskador och vissa andra sjukdomar har hemrehabilitering, där ett rehabiliteringsteam tränar patienten i det egna hemmet, visat sig vara en ekonomiskt fördelaktig och effektiv metod för att återfå hälsan och livskvaliteten och bör därför införas i samtliga kommuner.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Varje kommun skall ha en fixartjänst med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet
 2. Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 3. Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.
 4. Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.

Frivillighet och anhörigvård uppmuntras

Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas. Klassmorfarsystemet har blivit en framgång inom skolan. Vi vill implementera samma system inom äldreomsorgen genom att införa äldrestödspersoner. Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som att följa äldre med på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldreomsorgen mer mänsklig och guldkantad. För att administrera denna verksamhet skall en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.

Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga. Många av de anhöriga är själva sjuka och skröpliga. Trots det väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds dem. Orsaken till detta är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat på att befria den anhörige från vårdarrollen. För vårdaren är det dock mycket viktigt att vårdtagaren trivs och mår bra. Det är först då som de erbjudna insatserna innebär en riktig avkoppling.

För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst skall fungera som verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst och hemtjänst med flexibla tider. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål så att vårdtagaren upplever samhörighet och gemenskap. De kommunala avgifterna för olika former av stöd skall hållas på en låg nivå. Kommunen skall dessutom bedriva uppsökande verksamhet. Brukarundersökningar skall genomföras kontinuerligt bland de äldre och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar den kommunala servicen och hur denna kan förbättras.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha en volontärförmedling.
 2. Äldrestödspersoner skall finnas i kommunen.
 3. Kommunen skall kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och dess anhöriga.

En aktiv och meningsfull ålderdom

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna skall uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och dagis och seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.

Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett mentorskap för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap och erfarenhet de samlat på sig under sin tjänstgöringstid. Kommunen skall ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda mötesplatser och aktiviteter anpassade för seniorer.

För äldre med lite sociala kontakter och låg inkomst bör subventionerade lunchträffar erbjudas. Precis som ofta sker med resurssvaga barn bör kommunen, i samverkan med frivilligorganisationer, försöka ge sådana seniorer en möjlighet till miljöombyte och social samvaro genom att anordna vistelse för äldre på till exempel kommunala kursgårdar.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamhet och äldreboenden och -organisationer.
 2. Kommunen skall anamma och utveckla klassmorfarsystemet.
 3. Kommunen skall verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
 4. De äldre skall erbjudas möjlighet till social samvaro, exempelvis sommarkollo.

Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades situation och som kommunen har att åtfölja. Inte minst har vi åtagit oss att år 2010 leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i samhället. För att förverkliga detta skall kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram som skall upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning.

Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om olika handikapp och de funktionshindrades situation.

ADL-funktioner är viktiga för att undvika passivitet hos den enskilde. Kommunen skall i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förutsättningar. Samverkan med brukare och anhöriga skall vara god. Stöd och service skall erbjudas anhörigvårdare.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i verksamheten.
 2. Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder.
 3. Kommunen skall etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.
 4. Kommunen skall erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.
 5. Kommunen skall i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
 6. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om funktionshinder.

Kultur och fritid

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.

Kulturarv och folklig kultur

Ett av kulturpolitiken främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet skall vara generösa. Varje kommun skall ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter skall kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning. Sådana insatser skall också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen skall dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.

Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- eller kulturskolan skall särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans. I grundskolans gymnastik- och idrottsundervisning ska gammeldans premieras i de fall dans förekommer. Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala, högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verksamheter. Sådan verksamhet skall givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel främja kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, bör sänkas.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha en särskild kulturarvsfond.
 2. Kommunen skall premiera kulturarvsfrämjande arbete.
 3. Kulturarvet skall ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
 4. Kommunen skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
 5. Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.
 6. Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
 7. Den kommunala musik- och kulturskolan skall särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.

Sverige i rörelse

Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk. Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten. Kommunen har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar.

Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors fritid med meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får utökade möjligheter att samlas och umgås med varandra i sammanhang som berör just dem. Kommunen skall därför stödja föreningslivet generellt, i synnerhet sådan verksamhet som är riktad till barn och ungdomar. För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett utbud av aktiviteter.

Föreningar som erhåller bidrag skall garantera att verksamheten är drogfri. För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
 2. Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
 3. Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.
 4. Föreningar som erhåller bidrag skall garantera en drogfri verksamhet.
 5. Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag skall polisanmälas.

Miljö och natur

Ur sammanfattning av Sverigedemokraternas politik:

Sverigedemokraternas politik bygger på ett nationellt ansvarstagande, /…/ och ett ekologiskt medvetande.

Miljö för framtiden

Idag lever vi människor över våra tillgångar. Vi försämrar fortlöpande vår miljö genom vårt sätt att leva. Vi måste ställa om vår livsföring så att den bringas i balans med vad vår natur kan klara av. Grunden för allt liv är det naturliga kretsloppet och där vi måste ingå som en integrerad del.

Eftersom det personliga ansvaret för miljön är oerhört viktigt, bör kommunen regelbundet uppmuntra till miljövänligt leverne. Miljöarbetet och varje förändring måste utgå ifrån individens ansvar. Ingen förändring är möjlig utan allas gemensamma ansträngningar.

Människan är unik genom sin förmåga att lösa problem på ett intelligent sätt. Vi är inte herrar över naturen utan mänskligheten är en del av den, och vi måste handla därefter. Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande.

Kommunens verksamhet skall, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.

Ett av de större miljöproblemen vi känner till idag är utsläppen av växthusgaser som orsakar uppvärmning av vår jord. Detta är ett globalt problem, men varje insats på det lokala planet är väldigt viktig. Miljön ska vara fri från ämnen som skapats eller utvunnits av människor och som hotar levande varelsers hälsa eller den biologiska mångfalden.

Livsmedel som odlas och framställs i närområdet har många gånger bättre smak, högre kvalitet och lägre miljöpåverkan än produkter som fraktas långa sträckor i lastbilar eller flygplan.

Alla kommunala beslut som kan ha någon form av miljöpåverkan bör föregås av en miljöprövning. Detta kan ske med hjälp av en miljöchecklista.

Ett bra sätt att premiera gott miljöarbete är att dela ut kommunala miljöpris.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall sätta ett mål för hur stor del av den totala energiförbrukningen som skall vara producerad från förnyelsebara energikällor. Kärnkraft är under överskådlig framtid en viktig del av det svenska energiförsörjningssystemet
 2. Kommunen skall sätta ett mål för minskad energianvändning i bostäder och lokaler. Det kan ske genom effektivare energiutnyttjande och skall även innefatta minskning av andelen fossila bränslen.
 3. Kommunen bör, för att spara energi och gynna miljön, se över möjligheten att utöka/använda fjärrvärme.
 4. Kommunens egna fordon bör köras på icke-fossila bränslen.
 5. Kommunen skall tillhandahålla kompetent energirådgivning.
 6. Kommunen skall verka för att transporter i så hög grad som möjligt utförs på järnväg.
 7. Kommunen skall ha en plan för utbyggnad av ett finmaskigt nät av cykelleder.
 8. Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen.
 9. Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 10. Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.
 11. Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista.
 12. Kommunen bör dela ut miljöpris till företag som miljöcertifieras eller ställer om till miljövänlig produktion.
 13. Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar.
 14. Kommunen bör underlätta för uppförande av enskilda vindkraftverk.
 15. Vid upphandling av kommunala tjänsteresor med flyg skall den ökade miljöpåverkan som resan orsakar alltid neutraliseras genom klimatkompensation.

Mark och vatten skall skyddas och vårdas

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, biologisk mångfald eller möjlighet till användning av mark och vatten. Sjöar, hav och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer bevaras. Naturlig produktionsförmåga, kulturmiljövärden samt landskapets vattenhushållande funktion ska bevaras. Västerhavet, Östersjön samt deras kuster och skärgårdar ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Särskilt värdefulla områden ska skyddas.

Sverigedemokraternas förslag

De följande förslagen måste genomföras i samarbete med länsstyrelsen.

 1. Mål ska sättas för minskning av utsläpp av kväve, fosfor och kväveoxider.
 2. Kommunen bör verka för att värdefulla miljöer ges särskilt skydd i form av naturreservat eller naturskyddsområden.
 3. Kommunen skall verka för att lantbrukens utsläpp minskar.

Ett fullgott djurskydd

Kommunerna har ett stort ansvar för att övervaka att djurhållningen sköts enligt vad lagen kräver. Vid upphandling skall djurskyddsaspekten beaktas. Både sällskapsdjur och lantbruksdjur skall behandlas väl.

Sverigedemokraternas förslag

 1. Kommunen skall ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
 2. Kommunen skall inte köpa varor, vars produktion inneburit att djur utsatts för onödigt lidande.
Publicerat i Uncategorized

Invandringspolitiskt handlingsprogram

Invandringspolitiskt program

Antaget vid riksårsmötet den 19 maj 2007.

Sverigedemokraterna betraktar nationalitetspolitik, biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en helhet. Inom detta område finner vi att en alltför stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet. Dessutom har den omfattande invandringen fört med sig sociala problem i form av utanförskap, gruppmotsättningar och kriminalitet, samt stora ekonomiska kostnader, som ofrånkomligen haft en negativ inverkan på svensk ekonomi och som därmed satt det generella välfärdssystemet på svåra prov.

Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Partiet tar avstånd från mångkulturalism, rasism och läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet. Det Sverigedemokratiska alternativet till dessa idéer utgörs av en kombination av flera väsentliga delar:

 • En restriktiv invandringspolitik
 • En utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet
 • Ett stärkande av den svenska kulturen
 • En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället
 • Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer

Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter.

Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

Tills dess att en sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets representanter i landets kommunfullmäktigeförsamlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning.

Massinvandringen och dess konsekvenser

Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.

Massinvandringen har också medfört enorma kostnader. Följden har blivit minskat utrymme för välbehövliga välfärdssatsningar och försämrade möjligheter att förbättra stödet till de verkligt nödställda människorna i världen. Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

Invandrings- och asylpolitik

Sverigedemokraternas asylpolitik har sin utgångspunkt i den grundläggande insikten om att invandringen till ett land måste vara anpassad efter storleken på dess befolkning och dess kapacitet att hantera de problem som folkomflyttningar alltid medför. Vårt land har inte obegränsade resurser. Vi måste därför använda det utrymme vi har för att hjälpa andra folk så effektivt som möjligt.

Global flyktinghjälp

Den globala flyktingproblematiken kan inte lösas genom en fortsatt, enormt kostsam och destruktiv massinvandring till Sverige och andra västerländska stater. Det finns också en överhängande risk för att utvandring av förhållandevis duglig arbetskraft från fattiga länder dränerar dessa länder på behövlig kompetens, vilket allvarligt kan hota dessa länders ekonomiska och sociala utveckling.

Ett betydligt mer effektivt och rättvist sätt att hjälpa människor i nöd är att sätta in hjälpen i krisområdenas närhet. På så sätt undviks problem i mottagarländerna, samtidigt som betydligt fler människor kan få hjälp för en viss resursinsats och återuppbyggnadsprocessen går snabbare när krisen väl är över. En viktig effekt av att sätta in hjälpen i närområdet är också att den absoluta majoritet av flyktingarna, som saknar möjligheten att ta sig över halva jordklotet för att söka asyl i Sverige, inte blir diskriminerade. Det är mycket orättvist mot världens fattiga att den lilla del av befolkningen som har råd, ska kunna köpa asylpaket av flyktingsmugglare, ta sig till Sverige och här erhålla livslång försörjning.

Genom ett aktivt mellanstatligt samarbete kring konfliktlösning, nedrustning och miljöfrågor skall Sverige också verka för att nya flyktingsituationer inte skall uppstå.

Migranter, bosättare och flyktingar

Trots en av världens mest liberala tolkningar av flyktingbegreppet är det endast en bråkdel av de utlänningar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna som faller under denna definition. Merparten av de migranter som kommit till vårt land har således inte varit flyktingar, utan har varit drivna av ekonomiska motiv. Även de migranter som faktiskt varit flyktingar, har med tiden kommit att omvandlas till bosättare eftersom de valt att kvarbli i landet även efter det att deras skyddsbehov upphört. Detta har de kunnat göra genom den svenska praxisen att nästan undantagslöst utfärda permanenta uppehållstillstånd och att inte aktivt verka för återvandring. Denna politik, som står i strid med den genomströmningsprincip som bland andra FN- organet UNHCR förespråkat, har gett upphov till allvarliga problem i vårt land.

Att människor i mindre utvecklade länder vill förbättra sin ekonomiska och sociala situation genom utvandring är fullt förståeligt och mänskligt, men det kan inte vara en tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd i vårt land. En sådan politik gynnar vare sig Sverige eller utvandringsländerna.

En ny asylpolitik

Sverigedemokraterna vill förändra den svenska asylpolitiken i grunden:

Hänsyn till svenska intressen

Vid asylpolitikens utformning skall betydligt större vikt läggas vid svenska intressen och det svenska samhällets mottagningskapacitet samt den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället.

Flyktingstatus

Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier:

 • De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen)
 • Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR

Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omedelbar verkan.

Uppehållstillstånd

Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar skall vara tillfälliga. Möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd som ett mellansteg mellan temporärt uppehållstillstånd och medborgarskap skall därmed avskaffas. Det tillfälliga uppehållstillståndet gäller för ett år i taget och för kvot- och konventionsflyktingar skall detta förnyas automatiskt så länge situationen i hemlandet är sådan att återvandring inte är möjligt. Personer som saknar svenskt medborgarskap, och som gör sig skyldiga till brott som kan ge fängelse eller upprepade brott av mindre grov art, skall kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas. I de fall där en person med uppehållstillstånd visar sig ha besökt det land han/hon sagt sig vara på flykt ifrån skall uppehållstillståndet förverkas och personen utvisas.

Åtgärder mot asylmissbruk

För att motverka terrorism, människosmuggling och illegal invandring skall både den yttre gränskontrollen och den inre utlänningskontrollen skärpas kraftigt. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inresa. Alla som passerar svensk gräns skall kunna anmodas att bevisa sin identitet. Sveriges avtal med Schengenstaterna måste ses över för att göra detta möjligt. Transportföretag som underlåter att avvisa de resenärer som inte har giltig identitetshandling, och visum när så är föreskrivet, skall bötfällas samt åläggas att återtransportera dessa resenärer.

För flyktingar ska Dublinkonventionen gälla, det vill säga principen om att asyl ska sökas i det första land man kommer till efter att ha lämnat hemlandet. Det är inte rimligt att en asylsökande ska kunna färdas genom en rad länder utan att söka asyl, för att sedan komma till Sverige, erhålla uppehållstillstånd och här åtnjuta rätten till livslång försörjning.

Visumtvång ska gälla för medborgare i alla länder som är, eller misstänks vara, baser för terrorism. Visumtvång ska också gälla för medborgare i alla länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige.

Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån. Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet skall kriminaliseras och kunna ge fängelsestraff. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna få sin sak prövad, utan skall avvisas omgående. I syfte att motverka asylmissbruk av ekonomiska skäl skall i princip inga kontanta bidrag ges till asylsökande, utan enbart mat och husrum samt en mindre fickpeng. Asylsökande skall inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats. Däremot skall man vara skyldig att utföra enklare sysslor inom eller vid förläggningen, i syfte att sänka kostnaderna för asylhanteringen.

I syfte att motverka asylmissbruk ska Sverige i mellanstatliga sammanhang och, så länge Sverige tillhör unionen, även inom EU, verka för inrättandet av så kallade ”safe havens”. Detta innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av de samverkande europeiska länderna i fortsättningen skall bege sig till en upprättad säker zon, utanför ländernas område, där deras ärende behandlas. De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika deltagarländerna. Om förslaget förverkligas skulle det kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra europeiska länder och sedan på olika sätt håller sig kvar, till exempel genom att dölja sin identitet.

Säkerställd identitet och sjukdomskontroll

I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test. I syfte att förhindra att man använder sig av flera olika identiteter skall dessa uppgifter föras in i ett personregister. För att undvika att epidemiska farsoter som HIV och tuberkulos sprids i vårt land skall även obligatoriska tester för dessa sjukdomar lämnas av den som söker asyl eller uppehållstillstånd.

Svenska lagar och regler

Asylsökande skall, vid ankomst, noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas utan vidare prövning av ansökan. Undantag från denna regel skall kunna göras om personen i fråga är minderårig och det rör sig om ett mindre allvarligt brott. Lagakraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut skall inte kunna förhalas genom inlämningar av nya ansökningar utan skall verkställas utan dröjsmål.

Lättnad för invandrartäta kommuner

I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad. Hårt segregerade och invandrartäta kommuner skall också kunna begära och få ett undantag ifrån socialtjänstlagens krav på försörjningsansvar för samtliga personer som vistas i kommunen. Undantaget skall då gälla personer som under de senaste åren erhållit temporärt uppehållstillstånd.

Invandring och bosättning

Massinvandringen till Sverige, och frånvaron av en assimileringsprocess, har skapat stora motsättningar och en mängd andra problem i det svenska samhället. För att motverka denna problematik skall invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum. Om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändig med ett tillfälligt totalstopp för icke- västlig invandring, till dess att situationen i landet har blivit så stabil att en restriktiv sverigedemokratisk invandringspolitik kan börja implementeras.

Arbetskraftsinvandring

I Sverige finns ett mycket stort antal människor som är helt eller delvis arbetsföra, men som saknar ett arbete att gå till. Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma. Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Det handlar då om personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare, där arbetsgivaren kan belägga att den aktuella kompetensen inte går att finna inom landets gränser. Dessa personer får tillfälliga uppehållstillstånd. Även gästande studenter skall kunna erhålla tillfälliga uppehållstillstånd.

Anhöriginvandring

Nästan hälften av de invandrare som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna har tillhört gruppen anhöriginvandrare. En stor del av dessa har helt saknat skyddsbehov och har endast drivits av ekonomiska och sociala motiv. Detta har varit möjligt på grund av de svenska reglerna för anhöriginvandring, som vid en internationell jämförelse framstår som ytterst generösa. Med vårt grannland Danmark som förebild vill Sverigedemokraterna kraftigt skärpa reglerna för anhöriginvandring.

Uppehållstillstånd baserat på anknytningsskäl skall, efter att vissa krav har uppfyllts, kunna ges till äkta makar, till personer som levt i dokumenterade, långvariga partnerskap samt till barn under 18 år.

Uppehållstillståndet skall vara temporärt och utfärdas för ett år i taget och kan efter tio års vistelse omvandlas till medborgarskap förutsatt att personen ifråga uppfyller de kriterier som krävs för att erhålla detta.

Uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer

För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:

 • Bägge parter skall vara över 24 år gamla. Detta i syfte att motverka tvångsäktenskap.
 • Paret skall vara gifta eller kunna dokumentera minst två års samlevnad på samma adress.
 • Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
 • Den härboende personen skall vara svensk eller nordisk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller flyktingstatus.
 • Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
 • Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
 • Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren.
 • Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
 • Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
 • Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Uppehållstillstånd för minderåriga barn

För att minderåriga barn skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:

 • Barnet skall vara under 18 år.
 • Barnet skall inte vara gift eller ha bildat familj.
 • Föräldern skall vara svensk eller nordisk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller flyktingstatus.

Nordiska medborgare

Då nordiska medborgare fritt kan inresa och uppehålla sig i Sverige behöver nordiska medborgare, som uppehåller sig i Sverige, inte ansöka om att få sammanföras med sina närmaste anhöriga om dessa också är nordiska medborgare.

Integration

Integration innebär att två grupper, i det här fallet svenskar och invandrare, ger upp en del av sitt väsen och sammanblandas till en ny enhet. Sverigedemokraterna anser dock att svenskarna har en absolut rätt till att behålla och vidareutveckla sin kultur och identitet i Sverige och motsätter sig därför integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken. Den statliga integrationspolitiken har misslyckats i grunden och merparten av åtgärderna bör därför slopas. Ansvaret för nykomlingens anpassning till vårt samhälle måste i första hand vila på den enskilde invandraren.

Assimilering

Sverigedemokraterna vill avskaffa det totalhavererade mångkulturalistiska samhällsexperimentet. Vi vill istället se en återgång till en assimileringspolitik liknande den som fördes i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Den självklara målsättningen skall vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet skall anpassa sig till det svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen.

Svenska traditioner, värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det svenska samhället. Svenskan skall vara det samhällsbärande språket inom samtliga samhällsområden. Alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling av invandrare skall avskaffas. Undervisningen i svensk historia skall utökas i skolorna. Den svenska historien och kulturarvet skall lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag.

Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Lovdagar i anslutning till religiösa högtider skall endast omfatta traditionella svenska och kristna högtider. Den skattefinansierade modersmålsundervisningen skall avskaffas. De invandrare som vill ge sina barn hemspråksundervisning får istället arrangera och bekosta detta själva. Invandrare som, trots att de genomgått eller haft möjlighet att genomgå, SFI-undervisning, anser sig behöva, eller av myndigheterna anses behöva, tolk i kontakten med svenska myndigheter skall själva stå för denna kostnad.

Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land. De barn, vars föräldrar känner sig störda av Svenska Kyrkans medverkan i skolan, beviljas ledighet vid sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar.

Då det finns en överhängande risk för att religiösa friskolor, med en religiös inriktning utan koppling till den svenska historien och kulturen, ökar segregationen och motverkar assimilering, skall statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa friskolor som vilar på judeo-kristen grund och som följer angivna regler. Inga religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas. Iögonfallande religiösa eller politiska symboler, som till exempel slöja eller turban, skall inte vara tillåtna att bäras i yrkesutövningen av offentliganställd personal, då det riskerar att skada medborgarnas tilltro till den offentliga verksamhetens objektivitet. Heltäckande slöjor skall inte få bäras i skolan av omyndiga elever. Ritualslakt skall vara förbjuden, liksom import av produkter som framställts genom sådan slakt eller genom andra former av djurplågeri.

Religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar skall vara förbjuden i Sverige. Kvinnlig könsstympning och hedersrelaterat våld, skall motverkas och bestraffas hårdare än idag. Månggifte skall inte vara tillåtet.

I Sverige finns sedan urminnes tid en samisk och en tornedalsfinsk minoritet med hemortsrätt i de områden där de traditionellt varit bosatta. Dessa grupper skall inte omfattas av assimileringspolitiken utan istället erbjudas statligt stöd för att kunna bevara sitt språk och sina traditioner. Den nuvarande rennäringslagen skall dock ses över, så att de olika grupperna av samer samt de svenska norrlänningarna får samma rättigheter och blir lika inför lagen.

Medborgarskap

Kraven för att få svenskt medborgarskap skall skärpas kraftigt. Grundläggande krav skall vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Genom ett obligatoriskt medborgarskapstest skall man också visa att man tagit till sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv. Därtill skall man också underteckna en deklaration där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera svenska lagar och övriga samhällsregler.

Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal skall kunna få dessa indragna och utvisas. Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska.

Endast svenska medborgare skall ha rösträtt i allmänna val.

Återvandring och bistånd

Assimilering är en lång och svår process som inte alltid lyckas och som i vissa fall kan ta flera generationer att fullborda. De invandrare som istället föredrar att återvända till sitt gamla hemland skall ges ett generöst stöd till frivillig återvandring. Den engångssumma som idag betalas ut till hemvändande invandrare skall höjas kraftig och vid sidan av detta skall även ett individualiserat och behovsprövat återvandringsstöd kunna betalas ut varje månad under de första åren av återetableringen i hemlandet. En förutsättning för att få återvandringsstöd är dock att man avsäger sig sitt svenska uppehållstillstånd och eventuella medborgarskap för all framtid. En återvandringsmyndighet, med syfte att stödja och hjälpa återvandrare och att samla kunskap om frivillig återvandring, skall inrättas.

Sverigedemokraterna vill koppla invandringspolitiken och återvandringspolitiken till biståndspolitiken på så sätt att man, i takt med att kostnaderna för invandring och integration minskar, kan angripa problemets grundorsaker istället. Delar av de ekonomiska resurser som frigörs ska satsas på att utbilda och anställa återvandrare i bistånds- och näringslivsprojekt som kommer återvändaren och dennes hemland tillgodo. Det svenska biståndet skall även i högre grad riktas till länder eller närområden till konflikter som tar emot stora flyktinggrupper. Regeringar som vägrar att ta emot egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige skall kunna gå miste om svenskt bistånd.

Publicerat i Uncategorized

Sverigedemokraternas skuggbudget 2010

Sverigedemokraternas viktigaste satsningar

 • En kraftig skattesänkning för att jämna ut skillnaderna mellan löntagare och pensionärer.
 • Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för höjd matkvalitet.
 • Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal.
 • Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxennärvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan.
 • Stärkta ersättningsnivåer i a-kassan och sjukförsäkringen.
 • En höjning av föräldrapenningen, underhållsstödet, barntillägget för studerande samt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
 • Utökade medel till polis- och åklagarmyndigheterna, domstolsväsendet och kriminalvården.
 • Påbörjad återuppbyggnad av försvaret genom stärkt förbandsverksamhet och beredskap samt återinförande av värnplikten. Samtidigt genomförs en successiv avveckling av insatserna i bland annat Afghanistan och Kosovo.

Finansiering av satsningarna

Grunden för välfärd och trygghet är arbete. Av den anledningen tar Sverigedemokraterna sikte mot full sysselsättning och vill samtidigt motverka såväl den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik som vänsterkartellens bidragslinje. Sverigedemokraternas jobbskapande politik innebär framför allt satsningar på småföretagande, ökad matchning på arbetsmarknaden samt forskning och utveckling. Även en mer ansvarsfull invandringspolitik är en viktig faktor för att klara sysselsättningen. Invandringen måste kraftigt begränsas för att inte fylla på det redan befintliga överutbudet av arbetskraft.

Med Sverigedemokraternas mer restriktiva invandringspolitik skapas dessutom ett reformutrymme redan första året genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Denna reform får ordentligt genomslag tredje året och sammanlagt sparar vi här 78 miljarder under budgetperioden.

Vi väljer också att lägga det idag ineffektiva biståndet på en nivå motsvarande 0,7 procent av BNI – den nivå som rekommenderas av FN. Samtidigt effektiviserar vi biståndet genom att mer än fördubbla anslaget till FN:s flyktingorgan,UNHCR, och genom miljösatsningar i den fattigare delen av världen. På biståndssidan sparar vi 29,5 miljarder under budgetperioden.

Sverigedemokraternas skuggbudget visar vi att det går att genomföra välfärds- och trygghetssatsningar och samtidigt behålla jobbskatteavdraget och dessutom göra ytterligare skattesänkningar, framförallt för pensionärerna.

Publicerat i Uncategorized | Märkt ,