Våra åsikter – Sverigedemokraternas partiprogram

Här finns alla partiprogrammets punkter. Texten återges i sin helhet på denna sida.
För att läsa partiprogrammet behöver du bara rulla nedåt på sidan.
Denna hemsida har ingen koppling till Sverigedemokraterna annat än att vi återpublicerar deras partiprogram.
#
Innehåll:
(Länkarna i följande lista går till direkt originaltexterna på Sverigedemokraternas hemsida och fungerar i den mån sidan inte är under attack från extremvänstern)
#

En trygg och värdig ålderdom

I vårt Sverige får den äldre generationen njuta frukterna av den välfärd som de varit med om att bygga upp. I vårt Sverige har landets pensionärer värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar. I vårt Sverige kan man åldras under trygga och värdiga former och känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Vårt Sverige är världens tryggaste land att åldras i.

I dagens Sverige tvingas seniorerna se en stadig försämring av sina levnadsvillkor. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas att leva på en månadsinkomst som ligger på eller strax över existensminimum. Alldeles för många svenska seniorer drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag och det har blivit alltför svårt att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva.

Som ett första steg mot en trygg, värdig och meningsfull tillvaro för våra äldre lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att pensionärerna, som under lång tid fått se sina villkor försämras, också skall beskattas hårdare än löntagare och vill därför avsätta minst 13 miljarder kronor till en rejäl skattesänkning för landets pensionärer.
 • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt investeringsstöd med syfte att snabbt få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand, men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende.
 • En matreform för våra äldre. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat.
#

Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet

I vårt Sverige får Sverige lov att vara just Sverige, och dess invånare får lov att vara just svenskar. I vårt Sverige har svenska folket makten att själva, i svenska val, forma sin gemensamma framtid. I vårt Sverige är den svenska riksdagen högsta beslutande organ. Vårt Sverige är en självständig, fri och demokratisk nationalstat som i samarbete med andra länder arbetar för ett bättre Europa och en bättre värld.

Dagens EU är ett supermaktsbygge och inte det mellanstatliga samarbete som svenska folket röstade ja till. Sverigedemokraterna är mycket positiva till ett mellanstatligt samarbete mellan fria, demokratiska europeiska nationer när det gäller gränsöverskridande frågor som brottsbekämpning, miljöarbete och handel. Det svenska EU-medlemskapet berövar dock landet stora ekonomiska resurser som hade behövts för att stärka den svenska välfärden. Unionens detaljstyrning och krav på likriktning utgör ett hot mot vårt lands kulturella särart och EU:s alltmer överstatliga karaktär urholkar demokratin och begränsar de svenska medborgarnas inflytande över sin egen vardag.

Som ett första steg mot återskapandet av ett tryggt svenskt Sverige, ett europeiskt Europa och ett mellanstatligt samarbete utan tvingande överstatlighet lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett omedelbart utträde ur den Europeiska unionen. Sverigedemokraterna vill snarast möjligt inleda förhandlingar om ett svenskt utträde ur den överstatliga Europeiska unionen. I samma stund som förhandlingarna inleds skall överföringar av svenska skattemedel till superstaten frysas.
 • Ett nej till Turkiet i EU! Turkiet är inte en europeisk nation vare sig geografiskt, kulturellt, språkligt, politiskt eller religiöst. Turkiet präglas av allvarliga brister gällande respekten för mänskliga rättigheter, liksom av ojämlikhet mellan könen, ständigt pågående militära konflikter, politisk och religiös förföljelse samt ett historiskt förnekande av folkmord. Detta gör att Sverigedemokraterna kraftfullt kommer att motsätta sig ett turkiskt EU-medlemskap, så länge Sverige fortfarande är en del av unionen.
 • Ett återupprättande av gränsskyddet. Sverigedemokraterna vill ge tullen och polisen rätten att undersöka alla fordon och individer som anländer till, eller avser att resa från Sverige. Dagens situation gynnar människohandel, människosmuggling, smuggling av vapen och droger samt ekonomisk brottslighet. Sverige skall inte vara en fristad för krigsförbrytare, människosmugglare, organiserad brottslighet eller internationell terrorism.
#

Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor

I vårt Sverige är det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet. I vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade.

I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor och som kräver särbehandling istället för likabehandling samtidigt som man undviker att diskutera flera av de verkligt allvarliga hoten mot svenska kvinnors frihet och säkerhet. I dagens Sverige flyttar kvinnofientliga religioner och kulturer fram sina positioner. I dagens Sverige begränsas kvinnors rörelsefrihet av otrygghet. I dagens Sverige anmäls det fler våldtäkter än i något annat europeiskt land. I dagens Sverige kan människosmugglare och hallickar närmast riskfritt exploatera kvinnor.

Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik där vetenskap och sunt förnuft ersätter verklighetsfrånvänd dogmatism lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig straffskärpning för kvinnofridskränkningar i form av människohandel, våldtäkt och kvinnomisshandel kombinerat med förebyggande insatser och ökade resurser för ett värdigt omhändertagande av offren för dessa brott.
 • Ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor genom en offensiv mot tvångsgiften samt hedersrelaterat och religiöst förtryck.
 • En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
#

En ansvarsfull invandringspolitik

I vårt Sverige är frihet och öppenhet självklarheter. I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. I vårt Sverige hjälper vi människor i nöd, men den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik.

I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Detta har orsakat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen.

Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandrings- och flyktingpolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
 • En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.
 • Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.
#

Krafttag mot brottsligheten

I vårt Sverige känner medborgarna en kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. I vårt Sverige har brottsligheten starkt pressats tillbaka. Vårt Sverige är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet.

I dagens Sverige utgör den grova och alltmer omfattande brottsligheten det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. I stället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna väljer man alltför ofta att se brotten och följderna därav ur brottslingens perspektiv.

Som ett första steg mot ett tryggare och mer rättssäkert samhälle lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.
 • Ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning.
 • Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation under välreglerade former i jakten på så kallade nätpedofiler.
#

Slå vakt om familjen

I vårt Sverige finns inga oönskade barn, där finns en kärleksfull familj för alla. I vårt Sverige erbjuds föräldrar och barn en genuin trygghet och friheten att själva forma sin vardag.

I dagens Sverige kan vi se en samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare. Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.

Som ett första steg mot att öka tryggheten för våra barn och skapa större frihet för familjerna lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet.
 • Ett införande av kostnadsfri familjerådgivning i samtliga kommuner. Familjerådgivningen bidrar till att förbättra dysfunktionella relationer och förebygga onödiga separationer, vilket medverkar till ett mer stabilt samhälle och en större trygghet för barnen. Sverigedemokraterna vill därför ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag i syfte att göra familjerådgivningen kostnadsfri över hela landet samt införa en lagstadgad reglering kring hur långa väntetiderna maximalt får vara i syfte att förbättra tillgängligheten.
 • En höjning av vårdnadsbidraget. Alla barn är olika och föräldrarna är de som bäst vet vilken typ av omsorg som bäst passar just deras barn. Det är därför av största vikt att många olika möjligheter till barnomsorg står till buds. De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg och Sverigedemokraterna vill höja denna till en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en dagisplats.
#

Värdig vård för alla

I vårt Sverige erbjuds medborgarna den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid oavsett hemort eller plånbok. God kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum.

I dagens Sverige präglas sjukvården av personalbrist och en många gånger ineffektiv organisation som skapar oacceptabla brister i tillgängligheten inom den svenska vården. Brister som leder till stress hos personalen och onödig oro och lidande hos patienterna. Det är alldeles för enkelt för landstingen att bryta mot det lagstadgade regelverk som skall garantera patienternas rättigheter. Karriärsstegen inom vårdyrkena är för få, vilket är en av de bidragande orsakerna till den låga status som vissa av dessa yrken tyvärr har fått med åtföljande rekryteringsproblem. Sentida reformer med stöd ifrån både borgerligt och socialistiskt håll innebär att svenska skattebetalare numera blir negativt särbehandlade i flera landsting i förhållande till lagbrytande utlänningar.

Som ett första steg mot en bättre, rättvisare och mer lättillgänglig vård lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En satsning på utbildning av nya samt befintliga yrkesgrupper inom vården. För att möta personalbehoven inom vården vill Sverigedemokraterna utveckla och förnya karriärvägar, yrkesinnehåll och kompetenskrav. Fler platser måste tillskapas inom läkarutbildningen och mer administrativ personal som kan hjälpa de befintliga läkarna att renodla sin roll och öka sin tid med patienterna måste anställas. En ytterligare vård- och anställningsnivå inom den svenska hälso- och sjukvården som Sverigedemokraterna vill satsa på är funktionen och rollen som avancerad specialistsjuksköterska.
 • Ett införande av kännbara påföljder för de landsting som bryter emot vårdgarantin. För att stärka patienternas rättigheter och skapa ökade incitament för landstingen att effektivisera sin organisation och förbättra tillgängligheten vill Sverigedemokraterna koppla en ny lag till vårdgarantin som ger patienten rätt att få bristande efterlevnad prövad i domstol. Kännbara skadestånd ska utdömas när vårdgivaren inte skött sitt åtagande.
 • Ett avskaffande av den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. Sverigedemokraterna menar att de utlänningar som vistas i landet illegalt har rätt, i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, till akut och annan omedelbar nödvändig vård men att de då också skall vara tvungna att betala fullt pris eftersom det annars är en i längden ohållbar och djupt orättvis politik som förs mot laglydiga svenska skattebetalare. Myndigheter skall också tillkallas så att utvisning kan verkställas.
#

En trygg och kunskapsinriktad skola

I vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras åsikter, kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. I vårt Sverige kännetecknas skolan av trygghet och studiero, kunskapsförmedling samt ordning och reda. I vårt Sverige betonas tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt samhälle. I vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I vårt Sverige bygger skolan på en uttalat svensk värdegrund.

I dagens Sverige går alltför många elever ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar och skolan klarar många gånger inte att leva upp till sitt demokratiska ansvar. Istället för att bidra till att stärka den gemensamma identitet och värdegrund som bär upp vårt samhälle, så arbetar skolan i alldeles för många fall för att underminera den svenska kulturens ställning och öka rotlösheten bland våra ungdomar.

Som ett första steg mot en tryggare, svenskare och mer kunskapsinriktad skola lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett återförstatligande av den svenska skolan. Kommunaliseringen av den svenska skolan har visat sig leda till alltför stora orättvisor och regionala obalanser. Alla svenska barn skall ha rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor.
 • Ett avskaffande av den skattefinansierade modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera den gemensamma identiteten i samhället och den pedagogiska nyttan med verksamheten står inte i rimlig proportion till dess kostnader.
 • En satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten.
#

En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik

I vårt Sverige läggs betoningen på en ekologisk grundsyn där begrepp som ansvar, hållbarhet och förvaltartanken är lika självklara som centrala. I vårt Sverige sker fram tills dess att nya och mer effektiva energikällor kan ta över, den övervägande energiproduktionen genom vatten- och kärnkraft, med vindkraft eller andra potentiella energikällor som komplement. I vårt Sverige avvecklas beroendet av fossila bränslen till förmån för miljövänliga, och i den mån det är möjligt, inhemskt producerade bränslen. I vårt Sverige pressas energipriserna tillbaka till en rimlig nivå. I vårt Sverige tar vi övergripande miljöproblem på allvar samtidigt som vi även väger in andra viktiga värden när vi fattar beslut och inser att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem.

I dagens Sverige innebär det stora beroendet av oljebaserade fossilbränslen inte bara en stor påfrestning på miljön, utan också en risk för framtida energikriser med tillhörande påverkan på samhällsekonomin. I dagens Sverige tvingas vi importera smutsig kolkraft från utlandet och utstå höga och instabila elpriser på grund av en underdimensionerad kärnkraftsproduktion. I dagens Sverige förslösas skattebetalarnas pengar genom att miljöförbättrande insatser inte i tillräckligt stor utsträckning koncentreras till de områden och platser där de gör störst nytta.

Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En satsning på inhemska energikällor. Sveriges oljeberoende måste så snart det är möjligt brytas. Sverigedemokraterna vill därför genomföra en storskalig utbyggnad av kapaciteten att tillvarata landets möjligheter att utvinna inhemsk energi i form av kärnkraft och biobränslen.
 • En förnyad satsning på kärnkraft. I Sverige står kärnkraften idag för nästan hälften av produktionen av elenergi och inom en snar framtid måste de befintliga reaktorerna ersättas. För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga. Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften
 • En resurseffektiv miljösatsning i utvecklingsländerna. Sett ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant på miljöområdet. Även om det ännu återstår saker att göra här hemma går det i många fall att göra mycket mer för samma – eller mindre resurser, i andra delar av världen. Delar av utlandsbiståndet bör därför användas till offensiva och resurseffektiva satsningar mot de globala miljöproblemen.
#

En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet

I vårt Sverige kan svenska löntagare känna sig trygga med att deras intressen står i främsta rummet. I vårt Sverige finns inga trösklar för den som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. I vårt Sverige går jobben till inhemsk arbetskraft i första hand och samma regler gäller för alla oavsett kön eller etnisk bakgrund.

I dagens Sverige är trösklarna till arbetsmarknaden alltför höga för den som är ung eller har hamnat i utanförskap. I dagens Sverige konkurreras svenska löntagare ut av billig importerad arbetskraft och svenskar diskrimineras till förmån för nyanlända invandrare.

Som ett första steg mot en rättvisare och mer välfungerande arbetsmarknad lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En ökning av antalet undantag från turordningsreglerna. De svenska turordningsreglerna har kommit till under en tid där rörligheten på arbetsmarknaden var liten. Dagens arbetsmarknad kräver anpassning efter dagens förutsättningar. Genom att öka antalet undantag som företag kan göra från turordningsreglerna, gör vi arbetsmarknaden mer rörlig, hjälper företagen att våga anställa fler och tar bort den orättvisa tröskel som turordningsreglerna innebär, inte minst för ungdomar.
 • En skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandring. Trots den rekordhöga arbetslösheten har regeringen öppnat upp Sverige för en massiv och närmast oreglerad arbetskraftsinvandring. Det överskott på tillgänglig arbetskraft som detta tillsammans med den enorma asyl- och anhöriginvandringen skapat, utgör ett allvarligt hot mot de svenska löntagarnas intressen och leder på sikt till lönedumpning, försämrade arbetsvillkor och ökad arbetslöshet bland svenskar. Sverigedemokraterna vill därför kraftigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till att endast omfatta en mindre mängd personer med kompetens som inte går att finna inom landets gränser.
 • Ett slopande av instegsjobben och annan diskriminering på arbetsmarknaden. Instegsjobben innebär att staten diskriminerar arbetslösa svenskar genom att subventionera lönekostnaden för nyanlända invandrare med 75%. Sverigedemokraterna vill avveckla instegsjobben tillsammans med all annan kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden. Vi menar att den bäst lämpade bör få jobbet oavsett kön eller etnisk bakgrund.
#

Ett starkt och modernt svenskt försvar

I vårt Sverige har vi ett starkt och flexibelt försvar. I vårt Sverige skall hela landet kunna försvaras. I vårt Sverige har vi ett försvar som väcker förtroende i vår omvärld. I vårt Sverige ligger den militära och säkerhetspolitiska tyngdpunkten på den egna nationen och vårt närområde. I vårt Sverige kan vi känna oss stolta över en välutrustad, modern och effektiv försvarsmakt.

I dagens Sverige utgör nedrustningen av det svenska försvaret ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet. Att delar av vårt land idag står helt oförsvarade är oacceptabelt. I dagens Sverige har försvarspolitiken ett alltför starkt fokus på internationella insatser. Insatser som riskerar att förvärra snarare än förbättra vårt säkerhetspolitiska läge.

Som ett första steg mot ett starkare och effektivare svenskt försvar lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • En upprustning av försvaret. Försvarets ekonomiska förutsättningar har försämrats under ett antal år. Minskade försvarsanslag och en försämrad köpkraft i kombination med en ensidig inriktning mot ett renodlat insatsförsvar gör att den svenska försvarsförmågan på allvar kan ifrågasättas. Den svenska nedrustningspolitiken måste få ett slut. Sverigedemokraterna kräver en upprustning av det svenska försvaret!
 • Ett återinförande av värnplikten. Värnplikten bidrar till att stärka landets totala försvarskapacitet och fyller därtill en viktigt fostrande och social funktion. Försvarsmakten skall bemannas av militär yrkespersonal, kontraktsanställda, civilanställda samt värnpliktiga. Värnpliktsutbildningen skall bestå av en kortare grundutbildning. En påbyggnadsutbildning genomförs för dem som avser att söka fast anställning, delta i utlandstjänst eller ansluta sig till de nationella skyddsstyrkorna. För kvinnor skall anställning eller utbildning inom försvaret fortsatt ske på frivillig basis.
 • En successiv avveckling av den militära insatsen i Afghanistan. Sverigedemokraterna lägger den militära och säkerhetspolitiska tyngdpunkten på Sverige och dess närområde. Vi ser med skepsis och oro på utvecklingen mot ett upptrappat krig med en allt mer omfattande svensk och internationell militär närvaro i Afghanistan. Det svenska engagemanget bör ges en tydlig inriktning mot civil krishantering och humanitärt bistånd. Så länge de svenska soldaterna är kvar i Afghanistan skall de dock ges största möjliga stöd och bästa möjliga förutsättningar att klara sitt uppdrag och upprätthålla sin egen säkerhet.
#

Låt Sverige förbli Sverige

I vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. I vårt Sverige respekteras och levandehålls det svenska kulturarvet. I vårt Sverige har de enskilda medborgarna ett stort inflytande över vilka kulturformer man väljer att ge ekonomiskt stöd. I vårt Sverige används skattemedel i första hand till att befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap.

I dagens Sverige förringas och förnekas det svenska kulturarvet och den svenska identiteten till förmån för utländska kulturer. I dagens Sverige går en alltför stor del av det skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar. I dagens Sverige har medborgarna allt för lite inflytande över vilka kulturyttringar man vill stödja.

Som ett första steg mot ett samhälle präglat av en mer livskraftig svensk kultur och en mer folkligt förankrad skattefinansierad kultursektor lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av det svenska kulturarvet. Sverigedemokraterna vill markant höja de statliga anslagen till de föreningar, organisationer, myndigheter och institutioner vars verksamhet syftar till att bevara och levandegöra det svenska kulturarvet.
 • En svensk kulturell kanon. Med inspiration från vårt grannland Danmark vill Sverigedemokraterna sätta igång en process som skall leda fram till antagandet av en svensk kulturell kanon innehållande en förteckning över omistliga och särskilt betydelsefulla exempel på svensk kultur inom olika områden såsom arkitektur, litteratur, musik, konsthantverk, scenkonst etc.
 • En satsning på positiv och folkligt förankrad kultur. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kulturen såväl som andra offentligt finansierade samhällsområden har ett konstruktivt syfte och en bred folklig förankring. Vi vill därför helt avveckla de skattefinansierade anslagen till de verksamheter som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsordningen liksom till de kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera. Vi vill också minska anslagen till de delar av kultursektorn där dimensionen på verksamheten inte står i rimlig proportion till det folkliga intresset.
#

En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle

I vårt Sverige har vi en levande och aktiv landsbygd över hela landet. I vårt Sverige har alla medborgare oavsett börd och etnicitet samma grundläggande rätt till land och vatten. I vårt Sverige beskyddas och vårdas det öppna landskapet med åker och hage som är en del av svenskarnas identitet som folk. I vårt Sverige upprätthåller vi en prisvärd och hälsoriktig livsmedelsproduktion. I vårt Sverige värnar vi om djuren och det svenska djurskyddet, med djupa historiska anor, har ytterligare förstärkts.

I dagens Sverige bidrar vi till att berika utländska företag som utsätter djur för onödigt lidande. I dagens Sverige fattar makthavarna beslut som utarmar den svenska landsbygden. I dagens Sverige tar man inte landsbygdens problem på allvar.

Som ett första steg mot ett en mer levande landsbygd och en djurvänligare politik lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:

 • Ett importförbud mot varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande. För att inte värdet av den svenska djurskyddslagstiftningen skall undermineras och för att inte en inhuman djurhållning skall kunna utvecklas till en global konkurrensfördel, vill Sverigedemokraterna förbjuda import av varor som strider mot intentionerna med svenska djurskyddslagstiftningen och som framställts genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande. Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever.
 • En avveckling av pumplagen och en frysning av bensinskatten. Pumplagen innebär stora ekonomiska belastningar för landets mackägare har resulterat i ett stort antal nedläggningar. Med mackarna försvinner ofta också den sista samhällsservicen från glesbygden. Pumplagen är således ett allvarligt hot mot en levande svensk landsbygd och måste därför avvecklas. Sveriges oljeberoende måste så snart som möjligt brytas, men innan jämförbara och konkurrenskraftiga alternativ finns på plats anser vi att det är fel att införa straffbeskattningar, som endast har en mycket begränsad effekt på utsläppsnivåerna och som slår hårt mot glesbygdens befolkning och resurssvaga grupper. Mot bakgrund av detta anser Sverigedemokraterna att bensinskatten bör sänkas symboliskt och därefter frysas.
 • En rovdjurspolitik till skydd för våra tamdjur. Sverigedemokraterna ser ett stort värde i den biologiska mångfalden och därmed också i förekomsten av en svensk rovdjursstam. Detta värde måste dock ständigt vägas mot behoven hos landsbygdens befolkning av att utan rädsla kunna vistas i skog och mark och behovet av att värna våra tamdjur. Mot bakgrund av detta anser sverigedemokraterna att en balanserad rovdjurspolitik bör innebära att antalet björnar i Sverige bör begränsas till max 2000 och att vargstammen bör begränsas till den lägsta nivå som krävs för att upprätthålla en livskraftig stam. Regleringen skall ske genom licensjakt.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.